|

สงขลาประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

7778A6F7-D45E-4B13-9775-6A86190182EA

จังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1

วันนี้ (9 .. 63) ที่ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (..2559 – 2564) จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมี นางสมศรี รักนุ้ย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมากรส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม

1938733A-6C18-4538-9495-A832768870A9

สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสงขลา ชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรมวันนี้ มีประเด็นการรายงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้มีการจัดเสวนาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ต้นแบบ ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน 9 ขั้นตอน ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (..2559 – 2564) และระดมความคิดเห็นการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมของชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม

0F403EC8-46DA-4F62-AF6C-A9247C843A14

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (..2559 – 2564) ซึงเป็นแผนส่งเสริมคุณธรรมฉบับแรกของไทย ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพและคุณธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ทั้งทางวัตถุและจิตใจ และการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน อำเภอ จังหวัดและระดับประเทศเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม มุ่งสู่สังคมคุณธรรม โดยเฉพาะการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมตามหลักธรรมศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมอันดีงาม

70BA8965-ED98-4CC2-A4F6-E9FAC67F559C21E6B7F2-6C82-4753-849E-78C4CA7D9DB4

ภาพข่าว / ฟารีด้า รอดกุบ

สำนักงานประชาสัมพันธุ์จังหวัดสงขลา

9 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57166

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us