|

ม.หาดใหญ่ ร่วม ทน.หาดใหญ่ ประชุมเครือข่าย พัฒนา ‘หาดใหญ่’ สู่เมืองแห่งการเรียนรู้

DD683146-1C7B-4DF5-B37F-C964D9D0DEA4

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ เทศบาลนครหาดใหญ่ จัดประชุม การประชุมสร้างเครือข่ายการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้” (Hatyai Learning City) เพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ พร้อมการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

7A44FD08-8108-456E-B2BE-4FDD305F8FE3

ดร.ธารพรรษ สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ กล่าวว่า โครงการการวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เป็นการพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคม แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามคุณสมบัติ เมืองแห่งการเรียนรู้ขององค์การ UNESCO โดยโครงการวิจัยนี้เป็นหนึ่งในหลายโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับทุนอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยผลการวิจัยจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่

AAB8C5AF-93DD-4B05-960E-03BC7CC01CF4

นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลนครหาดใหญ่ได้รับความเชื่อมั่นให้เป็นพื้นที่ดำเนินการวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสำคัญเพื่อพัฒนารูปแบบพื้นที่ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลนครหาดใหญ่ และเพื่อเตรียมความพร้อมของเทศบาลนครหาดใหญ่เข้าสู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยการประชุมในวันนี้จะนำไปสู่ผลการดำเนินงานวิจัยตามแผนการวิจัย ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ

650C72C7-5902-4405-BF81-76B8CF3060B6E55DA80C-5BF2-4EFE-955F-6C4083CC493F9D07DB5A-A55F-43BB-845D-0DF1BD1123F10BD74599-F881-40A0-BFE2-8638E9E4BA2602DECFDF-943E-4EA6-96B6-7E2D1B539C341A77C949-F8B2-4156-922D-489CC4C5740638661229-5722-431F-A8AD-9D13958CE5AC83C7F723-78E6-46A8-A72C-C79364556A1F93675D30-4328-41E7-A61E-18CE4E5744B6

ภายในงานมีการเสวนาสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่ สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยมี ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้ประสานงานแผนงานวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ดร.พฤกษ์ พัฒโน รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ จุลทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย คุณวราวิทย์ ฉิมมณี ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS และมีการประชุมกลุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายระบบและกลไกขับเคลื่อนเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ โดยจัดขึ้นในศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ห้องประชุม Blue Ocean Hall  อาคารคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ทั้งนี้ โครงการการวิจัยและพัฒนาเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ภายใต้แผนงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สอวช.) ประกอบด้วย 2 โครงการย่อย คือ 1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการการเรียนรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่สู่การเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 2) การออกแบบเครื่องมือ นวัตกรรมพื้นที่และชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การสร้างทักษะใหม่ของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานวิจัย 1 ปี ซึ่งเริ่มต้นดำเนินการไป ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57809

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us