|

ชาวสงขลา ร่วม ‘กิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน’

E4CD453B-6C0C-43AF-864B-F4BFC6C34AF8

พสกนิกรชาวสงขลา พร้อมใจร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 .. 63

วันนี้ (28 .. 63) ที่ วัดห้วยพุด หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสิงหนคร นำประชาชนจิตอาสาพระราชทาน หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งพสกนิกรชาวสงขลาทุกหมู่เหล่า ต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันบรรยากาศเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสามัคคี และความจงรักภักดี

048BF373-6846-461F-8170-A0D75D7ABA47

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ความว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชนและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ต่างมีจิตใจตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

6AA31943-450F-466B-B7FF-D4A8D2EC2951

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงอุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อสานต่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ และทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกร และก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติ และประชาชนตลอดมา

85D973EF-104C-491C-B7AF-C75BCD67813E

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้น เพื่อเป็นการรวมความสมานสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างถาวร และในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน วัดห้วยพุด หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอเชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน และผู้ร่วมพิธีทุกคน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกันและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ ด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะขอสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี รักษาชาติบ้านเมือง และสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

BCE76BA4-D0C1-4DB3-926E-E81A129CF39F

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ, การกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ, การมอบหน้ากากผ้า จำนวน 2,500 ชิ้น ให้กับผู้แทนเพื่อนำไปมอบให้กับวัด และโรงเรียน, การมอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุทั้งชาย และหญิง, การมอบนมกล่อง ขนม และน้ำผลไม้ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง, การเยี่ยมชม และร่วมกิจกรรมจิตอาสาชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน”, กิจกรรมการใช้จุลินทรีย์เพื่อบำบัดน้ำเสีย(EM Ball), กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง, กิจกรรมการปลูกป่าปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น, การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ จาวตาลเชื่อม, กล้วยฉาบ, เครื่องแกง, ข้าวพื้นบ้านท้องนาทะเลสาบคาบสมุทรสทิงพระ, ไข่เค็มบ้านปะโอ, น้ำผึ้งโตนด, น้ำส้มสายชูหมักตาลโตนด เป็นต้น, บริการตรวจสุขภาพ, บริการตัดผม, การสาธิตการประกอบอาชีพการทำผัดไทย, บริการทางทันตกรรม ฯลฯ

D5BAD59D-6B20-4F8A-BE7B-7BBCB35288B5

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แห่งอาณาราษฎร

7FC2C1E5-890B-4E81-807F-CA0B3CE1BC1D33EF23B6-8563-494B-9E19-B4CD9A81D94968482DDD-0734-48B8-B1C6-41FAB503ECF1

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 28 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57875

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us