|

‘ท้องถิ่นสงขลา’ เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น

47620001-5786-4D7D-8E7A-216569979489

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็น เตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง. เรียกเงินคืน

วันนี้ (6 .. 63) ที่ โรงแรมบี.พี.แกรนด์ ทาวเวอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็นเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง.เรียกเงินคืนกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เข้าร่วมการอบรม ร่วมให้การต้อนรับ

ADF30EEE-2B72-4FF7-A947-9F239A4D5BFD

นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการฝึกอบรม หลักสูตรบทบาทอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ไขปัญหางานกิจการสภาท้องถิ่นทุกประเด็นเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อถูก ปปช. ชี้มูลความผิด หรือ สตง.เรียกเงินคืนในวันนี้ การทำงานขององค์กรปกครองในปัจจุบันต่างเป็นที่จับตามองของสังคม ไม่ว่าจะเป็นระดับนโยบาย จนถึงระดับประชาชนในท้องถิ่นด้วยกัน เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการปกครองรูปแบบการกระจายอำนาจที่มาจากประชาชนโดยตรง การทำงานก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ แต่หากทำถูกใจประชาชน แต่ผิดกฎหมาย ระเบียบ ก็มักจะมีการร้องเรียน ถูกตรวจสอบจากองค์กร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เสียเวลาในการชี้แจงข้อกล่าวหา ข้อร้องเรียน แทนที่จะนำเวลาเหล่านั้นไปทำงานพัฒนาพื้นที่เพื่อประชาชน

CC7912B4-E70A-48E0-99CA-280CA2C45031

จากชื่อโครงการฝึกอบรม จะเห็นได้ว่าก่อประโยชน์อย่างยิ่งแก่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่งานด้านกิจการสภาท้องถิ่น กระบวนการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ข้อบัญญัติทั่วไป และเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งตามกฎหมายใหม่ ที่กำลังจะมีขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังได้รับความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย และหนังสือซักซ้อมเกี่ยวกับระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่อยู่เสมอ พร้อมรู้วิธีการทำงานไม่ให้ถูก ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือดำเนินคดีอาญา และถูกทักท้วงหรือเรียกเงินคืนจาก สตง. ขอให้ทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับฟังจากวิทยากรมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และขอให้สอบถามข้อปัญหาทางกฎหมายกับวิทยากร ทั้งนี้ ก็เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย โดยเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ

0DB9C22D-A2AE-400C-8DF2-A4D4931568B6

นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา กล่าวว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสงขลา ยังมีบุคลากรเจ้าหน้าที่สมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนมากมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องบทบาทอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านการประชุมสภาท้องถิ่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การพิจารณาข้อบัญญัติตำบล ที่ยังถือปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ประกอบกับด้วยพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น .. 2562 และพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน 5 ฉบับ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการแก้ไขครั้งใหญ่ เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้ง การตัดสิทธิของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งจะมีผลให้บุคคลผู้นั้นไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นอีกต่อไปฯลฯ ซึ่งคาดว่า กกต. จะประกาศให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นในช่วงประมาณปลายปี 2563 อีกทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีการออกกฎหมาย ระเบียบ หนังสือซักซ้อมใหม่เป็นจำนวนมากรวมทั้งเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินสะสมใหม่ โดยเฉพาะเรื่องการใช้งบประมาณในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และที่สำคัญบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ถูกคณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงและดำเนินคดีเป็นจำนวนมาก ถูกคณะกรรมการ ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และดำเนินคดีทางอาญา และถูก สตง. ทักท้วงหรือเรียกเงินคืนเนื่องจากการเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือซักซ้อมของกระทรวงมหาดไทยและไม่เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และเนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะที่ 2 ลงวันที่19 มิถุนายน 2563 ให้หน่วยงานในสังกัดสามารถดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมและสัมมนาภายใต้ภารกิจและอำนาจหน้าที่ได้ตามปกติ และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 156 คน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเทคนิคเกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น และกระบวนการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ร่างข้อบัญญัติทั่วไปที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงสาระสำคัญซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขตาม ...การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น .. 2562 และมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งอันใกล้นี้พร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้เนื้อหาสาระตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ออกมาใหม่ และระเบียบที่มีการปรับปรุงแก้ไขใหม่และพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม/ทุนสำรองของสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบใหม่ รวมทั้งเพื่อให้รู้เทคนิคการทำงานไม่ให้ถูก ปปช. ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือดำเนินคดีทางอาญาและถูกทักท้วงหรือเรียกเงินคืนจาก สตง. และกระบวนการชี้แจงหรือต่อสู้คดีในชั้นตุลาการ

0AC905E1-BC69-47FE-87AB-B83EF703F38A72D9E98F-BC73-4BAC-A494-0F6C118EA13AA04A1A48-18B8-4C71-8F9B-D0C0BFEC9E26F9927FE2-8CBA-4761-A8EC-B8A9860B01DD

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 6 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58045

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ
  • สุรศักดิ์: ขอบคุณมาก อนุโมทนาบุญกับน้องกอล์ฟครับ หัวเรื่องดีมาก ภาพสวยงามมากๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us