|

มท.2 มอบรางวัล กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ยกย่องคุณงามความดี สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน

0ACCA619-C270-4EE3-896D-287EAB2DC3A5

มท.2 มอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องในโอกาสครบรอบ 128 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” เพื่อยกย่องคุณงามความดี สร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิดกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรก

วันนี้ (10 .. 63) นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563” โรงแรม บี.พี.สมิหลา บีช อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 128 ปีวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านโดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอำพล พงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายวรณัฏฐ์ หนูรอต ปลัดจังหวัดสงขลา ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

5D79FEC8-4A36-497B-8D8E-081027D3A5C0

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาทเนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำปี 2563 ว่า เนื่องในวาระครบรอบ 128 ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นโอกาสอันดีที่กระทรวงมหาดไทย จะได้ยกย่องคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถือเป็นผู้ที่มีความเสียสละอย่างสูง เนื่องจากเป็นกลไกสำคัญในการทำงาน และสร้างความเข้าใจระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รวมถึงนำพาความร่วมมือระหว่างประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อให้เป็นไปตามแนวทางประชารัฐเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความสำเร็จ ในรอบปีที่ผ่านมา ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามภารกิจ ตามนโยบายสำคัญต่างๆ โดยเฉพาะในห้วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ซึ่งทุกคนได้ทุ่มเทเสียสละอย่างเต็มที่ เต็มกำลังความสมารถ จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชน และทางราชการ จึงขอให้ทุกท่านได้ยืนหยัดในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน และประพฤติตนป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป

7034BD33-9B89-4E58-B3E0-824C063679E0

ด้าน นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปี นับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นก็คือวันกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้พระราชทานกำเนิด กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ..2435 ที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 128 ปี

6959C9CE-589F-4CF0-B4E6-DC43D7C79B9C

ในการนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ให้เป็นที่ปรากฏถึงความเสียสละในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน สร้างความสามัคคีปรองดองในหมู่คณะ กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่ และผลงานที่มีต่อสังคม อีกทั้งเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในทุกปี จึงได้มีการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ เสียสละ และทุ่มเท ความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบล และหมู่บ้าน

502FAA92-6F76-4629-B623-5D76FE0334D0

เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บนประจำปี 2563 จังหวัดสงขลา จึงได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่ยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และพิธีอ่านสารส่งความปรารถนาดีมายังกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ซึ่งภายในงานจัดให้มีการมอบรางวัล และมอบช่อดอกไม้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2563 และรางวัลแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 การอ่านคติธรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้านของสมเด็จพระสังฆราช การอ่านสารจุฬาราชมนตรี และการมอบเสื้อที่ระลึกแก่นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านอีกด้วย

4D82E14C-8923-4E59-BBFF-34FC2387AF06

โดยในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัล ดังนี้ กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1. นายกำชัย แสลิ่ม กำนันตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง 2. นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง กำนันตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ และ 3. นายวรรณรงค์ ยกทอง กำนันตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร

1774F173-F19A-43CD-9D4F-38E6B6D61694

สำหรับรางวัลผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายมนัส ประสิทธิ์นุ้ย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา 2. นายจรรยา บูรณะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร 3. นายวิรัตน์ ขุนชำนาญ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหารอำเภอบางกล่ำ และ 4. นายไสว  แสงสุวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวีและการมอบรางวัลแก่แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน รางวัลชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 อีกจำนวน 12 ราย

8F6ED288-4A3C-46C6-A216-ECB552AE1880C88205C5-4F0C-449A-B34A-C8DD72EB3FAB4ACF7B47-BB8A-4386-B3BD-22ED28A6F9B2C8AA0EC3-F6D6-474E-A53B-62DE18E6E1CD

สุธิดา พฤกษ์อุดม / สวท.สงขลา รายงาน 10 .. 63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58322

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us