|

ศอ.บต.​ ถอดบทเรียน​แผนพัฒนาตำบล สร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

80B13E96-6D48-43E6-9587-5EE3990AD10E

ศอ.บต.​ จัดเวทีถอดบทเรียนแผนการพัฒนาตำบลดึง​ “สภาสันติสุขตำบลเป็นกลไกบริหารจัดการเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากชุมชน

วันนี้​ (10 .. 63)​ ที่ โรงแรมญันนะตีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นายธรรมรงค์คงวัดใหม่รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตําบลตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนและตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่​ 1 โดยมีนายธัชชัยอุบลไพศาล ผู้อำนวยการกลุ่มงานสังคมจิตวิทยาเพื่อความมั่นคงกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ภาคส่วนราชการที่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในตำบล ผู้ปกครองท้องที่ในตำบลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำศาสนาและปราชญ์ชาวบ้านกว่า​ 150 คนเข้าร่วม

6EB16F2B-1735-44B3-9484-D54C4D8E7072

นายธรรมรงค์คงวัดใหม่รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวว่าความคาดหวังที่สำคัญของศอ.บต.​คือการสร้างสันติสุขในระดับตำบลให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด สภาสันติสุขตำบล 282 ตำบล สามารถที่จะบริหารจัดการพัฒนาและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในตำบล ภายใต้แผนพัฒนาตำบลเพื่อร่วมช่วยแก้ปัญหา ซึ่งทั้งหมดคือบทบาทของสภาสันติสุขในพื้นที่ฉะนั้นสิ่งที่จะนำมาพัฒนาและปรับใช้ในตำบลตัวเองจึงมีความสำคัญในวันนี้ที่มาถอดบทเรียนนั้นอยากจะให้ทุกตำบลมาแลกเปลี่ยนกันและพบปะพูดคุยในภาพรวมถ้าไม่จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นก็ไม่มีโอกาสได้เจอกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

28CB7509-90F6-4419-9454-BEB66E78BEF4

นายธีระพงษ์เดชาฐานคณะกรรมการสภาสันติสุขตำบลบูกิต.เจาะไอร้อง.นราธิวาส เปิดเผยว่า ตำบลบูกิตถือว่าเป็นตำบลที่มีหมู่บ้านเยอะที่สุดในจังหวัดนราธิวาสในส่วนของ พื้นที่เจาะไอร้องเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ ด้านทุนสังคม แผนการพัฒนาจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างสาธารณูปโภค การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางเหล่านี้ ถือว่าเป็นกลุ่ม ที่อยู่ในแผนเร่งด่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การพัฒนาอาชีพ การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่วันนี้ ถือว่าเป็นเวทีถอดบทเรียน ที่จะนำไปสู่การ วางแผน และสร้างความเข้าใจ ถึงกระบวนการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน และให้เกิดประโยชน์สูงชุมชน ฐานราก มากที่สุด

E6FD66EA-5716-4C07-BD5F-9F994B6B3840

ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้การขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนหมู่บ้านในตำบลโดยมีสภาสันติสุขตําบลเป็นกลไกการบริหารราชการระดับตำบล โดยสภาสันติสุขมีหน้าที่พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ นำเสนอโครงการเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและหมู่บ้านเพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนในตำบลและเชื่อมโยงในระดับจังหวัด ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เห็นชอบกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงผ่านโครงการตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

9EFFC6B6-1F02-4028-B944-F3E268D72699

ซึ่งการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของสภาสันติสุขตำบลในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกลั่นกรองปัญหาอุปสรรคนำเสนอความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการปรับใช้และนำแนวทางมาปรับปรุงมาเรียนรู้ผลกระทบการขับเคลื่อนโครงการ โดยมีทีมวิทยากรจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลาเป็นวิทยากรกระบวนการเพื่อถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน ตลอดจนใช้เครื่องมือถอดบทเรียนการดำเนินงานที่สำคัญเพื่อเป็นข้อมูลให้กับศอบตใช้ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

2748844F-E267-40AC-97CE-655CDF0E9C1A71308768-2C5A-4989-97B0-33F8A9D55309

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=58350

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us