|

เกษตรผสมผสานทางรอดเกษตรกร เสริมสร้างสันติสุขแห่งชายแดนใต้

E29F3004-AE95-4248-9619-317EE27EEFE9

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และอาชีพของประชาชนในพื้นที่ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีเป้าหมายให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษา และประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น โดยได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาและศาสตร์ของพระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง ในการจัดทำโครงการ มีเป้าหมายพัฒนาทุกมิติ จึงมีกิจกรรมสนับสนุนทุกด้าน ทั้งการพัฒนาคน ซึ่งครอบคลุมทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก คือการพัฒนาความรู้และทักษะของเกษตรกร แม่บ้านเกษตรกร และ ยุวเกษตรกร โดยเฉพาะกิจกรรมเกษตรผสมผสาน ซึ่งได้ส่งเสริมความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรทั้ง 37 อำเภอ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ นาทวี เทพา และอำเภอสะบ้าย้อยโดยได้จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ มาตั้งแต่ ปี 2560 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ มีการบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ ร่วมแก้ปัญหาและยกระดับด้านเศรษฐกิจสังคมให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างสถาบันครอบครัวให้อยู่ดี มีสุข และมั่นคง เกิดความสันติสุขในพื้นที่ ด้านการพัฒนาสินค้า มีการผลักดันและยกระดับทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชประจำถิ่น ด้านการพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการทำการเกษตรผสมผสาน สนับสนุนการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้มีแหล่งอาหารในชุมชน ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้  ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจในชุมชน เป็นฐานรากของการพัฒนาในระดับภูมิภาค และระดับประเทศต่อไป

367EDFFD-7527-4A17-96BE-E0523EA9FB57

ในปี .. 2563 กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติงบประมาณโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 17.79 ล้านบาท เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 8,170 ราย หวังให้พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถปรับปรุงพัฒนาวิธีการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ มีฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

79564EA5-EA3D-4B8C-8D11-EA138C2E8FDA

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานราชการและเอกชน ในพื้นที่กำหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 แปลงเกษตรกรต้นแบบนายวิทยา ตาพ่วง หมู่ที่ 8 ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีความรู้ทักษะในการทำการเกษตรแบบผสมผสานที่หลากหลาย สามารถพัฒนาปรับปรุงต่อยอดแปลงเรียนรู้ต้นแบบให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และขยายผลไปสู่เกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้ กิจกรรมประกอบด้วยการเสวนาของนักวิชาการและเกษตรกรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรแบบผสมผสานของแต่ละจังหวัด การจัดนิทรรศการผลงานและกิจกรรมเด่นของเกษตรกรต้นแบบ การแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เด่นของแต่ละจังหวัด การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ การจัดนิทรรศการให้ความรู้และบริการทางการเกษตรของศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา สถานีพัฒนาที่ดินยะลา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร การจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ บุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกษตรกรต้นแบบเกษตรผสมผสานและผู้เกี่ยวข้องรวม จำนวน 200 คน

291AC4D5-D192-4C40-B9AF-8E934FF84251BBE144F0-DB3A-435B-ADB5-14E921169A708B303425-D1D3-42C4-9D4C-6CBFB831291B9EE82B45-EF9C-40B7-9F3B-0718FCF5FDB6

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59192

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ
  • สุรศักดิ์: ขอบคุณมาก อนุโมทนาบุญกับน้องกอล์ฟครับ หัวเรื่องดีมาก ภาพสวยงามมากๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us