|

กรมส่งเสริมการเกษตร สาธิตการประกอบชุดผักยกแคร่อย่างง่าย – การทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน

F74B35B0-6E41-4C08-BFDD-D8B444E0B123

กรมส่งเสริมการเกษตร สาธิตการประกอบชุดผักยกแคร่อย่างง่าย และการทำแปลงเกษตรแบบผสมผสาน ในงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการครั้งที่ 21 ประจำปี 2563

สำนักงาน กปร. ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และจังหวัดนราธิวาส จัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการครั้งที่ 21 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2563 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชปณิธานในการสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืน

B305C44E-AA81-4922-909A-B885FC372604

7 กันยายน 2563 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานการเปิดงาน โดยมีนายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวต้อนรับ นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานการจัดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร ครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมพิธีเปิด ในการนี้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมชม นิทรรศการสืบสาน รักษา ต่อยอดเรียนรู้ สู่วิถีใหม่และได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการประกวด เกษตรกรต้นแบบ ด้านการทำเกษตรบริเวณบ้าน จำนวน 1 รางวัลการประกวดผลผลิตทางการเกษตร (ข้าวโพด กระเจี๊ยบเขียว และถั่วฝักยาว) จำนวน 3 รางวัล และรางวัลเจ้าหน้าที่ที่นำองค์ความรู้จากศูนย์ฯ ไปส่งเสริมขยายผลในพื้นที่ จากนั้นเยี่ยมชมร้านจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผลของศูนย์ฯและฟาร์มตัวอย่างฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพ

972CA326-633B-4333-AC95-1FA1EBD71BEB

ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตร นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 5 จังหวัดสงขลา เผยว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำที่ศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาแปลงเรียนรู้ องค์ความรู้ นำไปขยายผล ฝึกอบรมอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง มีเกษตรกรเข้ามาเรียนรู้ การทำเกษตรผสมผสาน          การเกษตรประณีต การขยายพันธุ์บอนสี เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ และนำไปขยายผลในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมความรู้ บ้านของเกษตรกรต้นแบบในพื้นที่อีกด้วย เช่น ในปี 2563 มีการฝึกอบรมเรื่องการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิตและเรื่องการเพิ่มทักษะการเป็นวิทยากร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ การถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การฝึกอบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกและการเพาะเห็ดฟาง แปลงเกษตรกรต้นแบบ นายดำ หะยะมิน บ้านเลขที่ 52/3 หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง และศูนย์สาขา ได้แก่ อำเภอยี่งอ อำเภอบาเจาะ อำเภอเมือง อำเภอตากใบ อำเภอระแงะ อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส และ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 70 ราย นอกจากนี้ได้มีการจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร ถ่ายทอดความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม จำนวน 70 ราย แปลงเกษตรกรต้นแบบ นายมูหัมมัด ยูนุ บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 3 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส และกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หลักสูตรการทำขนมกะหรี่ปั๊บไส้มันเทศ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกูแบบาเดาะ หมู่ที่ 3 ตำบลลูโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยมีแม่บ้านเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 20 ราย เป็นต้น

EB93920B-5162-475A-843C-5A817A99D60C

สำหรับการจัดงานชมศูนย์ฯ ในครั้งนี้ งานส่งเสริมการเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้มีกิจกรรมสาธิตการประกอบชุดผักยกแคร่อย่างง่าย และการจัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองอีกด้วย

9C71239D-7CBD-4D22-8E3A-27C1A6713508AAAB8AA1-8FC8-428B-A96E-C471F6F9EF607CE8AE97-9AD6-46C7-90A5-875E9BB041AF1C967F2A-3026-4B86-8356-C438734C2D39

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59566

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us