|

15 หน่วยงาน ร่วมมือทางวิชาการ เดินหน้าแก้ปัญหา – พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

4875D949-6875-4E4C-8362-55946202DFA5

15 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces เดินหน้าประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้ (15 .. 63) ที่ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ .หาดใหญ่ .สงขลา ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมี พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธาน พร้อมด้วย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชนรวมเป็นสักขีพยาน

515B865A-46C3-4E88-A6D2-500B98A9EF43

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOA) ระหว่างสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรมยุทธศึกษาทหารบก โดยโรงเรียนเสนาธิการทหารบก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและแนวทาง การดำเนินการต่างๆ เพื่อการแก้ปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (..2561 – 2580) และแผนรองรับในระดับต่างๆ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ การจัดการศึกษา การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

95AB1CF3-6605-4C64-B5AA-C1B67ACC2E46

โดยกรอบหลักการในส่วนของประเด็นสำคัญเป็นการดำเนินการเพื่อสร้างและใช้องค์ความรู้จากงานศึกษาและวิจัยในรูปแบบที่เหมาะสม กับลักษณะเฉพาะของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มุ่งสนับสนุนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และเพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างหลักประกันในความเท่าเทียมและความเสมอภาค 2. ประเด็นการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. ประเด็นการสร้างความเชื่อมั่นในแนวทางสันติวิธี ซึ่งเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาวิกฤตความรุนแรงในพื้นที่ 4. ประเด็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจและเคารพยอมรับในวิถีชีวิตที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ 5. ประเด็นการสร้างความรู้และการยอมรับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องตาม หลักวิชาการ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ 6. ประเด็นการสร้างและใช้องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการบริหารและการพัฒนา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

33FDCDB0-95B0-4F1C-A472-24416D8691A4

ด้าน กรอบหลักการในส่วนของเครือข่ายความร่วมมืมเป็นการดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในรูปแบบต่างๆ ในการดำเนินงานศึกษาและวิจัยที่มุ่งสนับสนุนให้เกิดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีความร่วมมือในรูปแบบที่สำคัญ ดังนี้ 1. ร่วมพัฒนาและปรับปรุงกลไกความร่วมมือของเครือข่ายตั้งแต่ในระดับพื้นที่ ไปจนถึงในระดับยุทธศาสตร์เพื่อสานพลังวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 2. ร่วมสร้างชุดความรู้และนวัตกรรมที่สำคัญสู่การขับเคลื่อนงานอย่างเป็นรูปธรรม 3. ร่วมพัฒนาฐานข้อมูลสำคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4. ร่วมพัฒนาศักยภาพคนของกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนงานทางวิชาการ 5. ร่วมสร้างตัวแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ เช่น พื้นที่พหุวัฒนธรรมที่เป็นพื้นที่สันติสุขภาวะ 6. ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อสร้างพลังร่วมของทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติ

E23B63F7-476E-44CC-85CE-7C50DC7DB7F4E588A332-E6AE-433C-856F-D761E5A03547F65A7AB5-F6A5-4734-9BFE-E863F8834C933AC48432-DA9C-430E-96AB-F97ED9164BFD2293A525-B7B0-41C4-B6E3-3622D51BFE48

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59607

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ
  • สุรศักดิ์: ขอบคุณมาก อนุโมทนาบุญกับน้องกอล์ฟครับ หัวเรื่องดีมาก ภาพสวยงามมากๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us