|

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น สร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ ‘Songkhla Extreme Sport Park’

D5ABACCF-5100-4C92-A56F-A5ECE5F54F3A

อบจ.สงขลา เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” รองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City สู่การเป็นเมืองน่าอยู่  Green City

วันนี้ (21 .. 63) ที่ ห้องประชุม ทัพพ์รดา โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

5F82BF50-68F9-4A44-8CCA-92E974E67C54

นายวิโรจน์ ทัฬหะวาสน์  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล กล่าวว่า จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อุตสาหกรรมการกีฬา การท่องเที่ยว และการจัดตั้งเมืองกีฬา “Songkhla Sports City” ในเมืองสงขลา นับว่ามีความสำคัญต่อการท่องเที่ยว และการคมนาคมของจังหวัดสงขลา ซึ่งปัจจุบันมีประชาชน และนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และต่างประเทศ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลาจำนวนมาก ตามแผนแม่บทศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา และเทศบัญญัติเทศบาลนครสงขลา เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลนครสงขลา กำหนดให้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ / สข.553 (บางสวน) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ เป็นพื้นที่ก่อสร้างอาคาร ลานกีฬา เพื่อนันทนาการ  หรือเกี่ยวข้องกับการกีฬา หรือสาธารณะประโยชน์เท่านั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันในการประกอบกิจกรรม เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมกีฬา สันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้เป็นปอดของเมืองสงขลา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันนี้ เพื่อให้ประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ รับทราบถึง เหตุผลความจำเป็น, วัตถุประสงค์ของโครงการ, สถานที่ที่ดำเนินการโครงการ, ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน รวมทั้งมาตรการป้องกัน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park ในวันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการประสานความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในจังหวัดสงขลา ซึ่งจะช่วยพัฒนา ศักยภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดสงขลา ไปสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนต่อไป

F2EBF61F-A30E-4E10-94D5-29414D118393

ด้าน นายพิพัฒน์พงศ์ แก้วสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการผังเมือง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park” ในวันนี้ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีลานกีฬา เพื่อนันทนาการ กีฬาเอ็กซ์ตรีม เป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถเพื่อต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ส่งเสริมการนันทนาการ และพักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มพื้นที่ด้านการกีฬา และการออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดสงขลา เพื่อรองรับการเป็นเมืองกีฬา Songkhla Sports City ส่งเสริมสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ Green City ซึ่งการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการก่อสร้างลานกีฬา และอาคารเพื่อนันทนาการ Songkhla Extreme Sport Park ในวันนี้ เป็นการนำเสนอรายละเอียดโครงการให้กับประชาชนในพื้นที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจ ได้รับทราบถึงความเป็นมาของโครงการ และเพื่อระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการก่อสร้างการดำเนินการโครงการ เพื่อนำข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่างๆ ไปแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยนำโดย อาจารย์บุญรัตน์ บุญรัศมี อาจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

837CB4E5-E375-4972-990A-1B7566BE05CEBA4AB30F-D376-440F-8150-6F784D03319A055C1D95-5715-472A-A7C6-95BD8DBFCA4C44079CD5-448B-4FA0-ABCA-2FFFBFBB0184182E70BC-857A-4B8E-B374-AEB025F9F22B651F8C39-C144-402C-9029-5697A529CD8D5361AC0D-2974-451D-BDFA-6D7C33AD6864

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59818

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us