|

สวทช. ผนึก มรภ.สงขลา เสริมแกร่งชาวนาด้วย “วิถีวิทย์”

 B28B482E-DB5E-45D3-AC56-92B2271EE95C

สวทช. จับมือ มรภ.สงขลา เสริมแกร่งชาวนาสงขลาด้วยวิถีวิทย์เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณ พร้อมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ นายพิชยดนย์ ชายมะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมงานเสริมแกร่งชาวนาสงขลาด้วยวิถีวิทย์ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกลุ่มเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

EBBFD258-5B25-4863-A891-D88EC667991D

กิจกรรมประกอบด้วย การถอดบทเรียนภายใต้โครงการการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ .สงขลา การเสวนาวิชาการ เรื่อง กว่าจะเป็น เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีของชุมชน การแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเกษตรกรเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ นิทรรศการแสดงเทคโนโลยีของ สวทช. นิทรรศการประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการชิมข้าว

B4AC435A-721E-4D8C-9DB2-602D881673CB

ทั้งนี้ จากการทำงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่ปี ..2559 ได้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียกระดับการผลิตข้าวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ .ยโสธร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และรายได้ สร้างกลไกการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ในระดับกลุ่มและเครือข่าย จนเกิดคลัสเตอร์เกษตรอินทรีย์ .ยโสธร และเป็นต้นแบบการปลูกข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร นำไปสู่การขยายผลในพื้นที่ต่างๆ รวมถึง 5 อำเภอใน .สงขลา ได้แก่ ระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ รัตภูมิ และ จะนะ

7E14C376-FFEB-4E20-8B83-7AE3E8EED4A7

ต่อมาในปี .. 2562 สวทช. โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) ได้ต่อยอดการยกระดับการผลิตข้าวใน.สงขลา ผ่านการดำเนินโครงการการเพิ่มศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวแบบครบวงจรด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่ .สงขลาโดยร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำภูมิภาค ภาคใต้(ศวภ.3) คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มรภ.สงขลา ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี การตรวจวิเคราะห์ดิน ความสำคัญของดิน และการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับกลุ่มเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ 12 กลุ่ม ใน 11 อำเภอของ .สงขลา เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าว ลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการเพิ่มพูนและแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเกษตรกร ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพการผลิตข้าวคุณภาพตรงตามพันธุ์

24960F7B-9EE2-4C1B-8556-AF41BF4C68CB

นอกจากนั้น ยังมีการบริหารจัดการแปลงที่ดีนำไปสู่การได้รับมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practices) รวมทั้งการเพิ่มรายได้ด้วยการปลูกพืชหลังนา (การปลูกพืชใช้น้ำน้อยช่วงฤดูแล้ง) เช่น การปลูกข้าวโพดและการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าจากวัสดุที่มีในท้องถิ่น การฟื้นฟู อนุรักษ์และขยายเชื้อเห็ดตับเต่าในพื้นที่ป่าพรุ เป็นต้น

04B616E1-AE11-420E-992A-541F95364AE6

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59979

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us