|

พร้อมเปิดการเรียนการสอน! ร.ร.สาธิต ม.ทักษิณ ที่ วิทยเขตพัทลุง

A1762BE4-72A2-47C9-9836-1750BB746C2D

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณพร้อมเปิดการเรียนการสอนปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตั้งเป้าเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของภาคใต้ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นโรงเรียนเฉพาะทางคุณภาพสูง มีทั้งระบบประจำหอพัก และระบบเดินทางไปกลับ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นปีละ 3 ห้องเรียนในปีการศึกษาแรก 

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยว่า ในการจัดการศึกษาให้นักเรียนในยุคปัจจุบันต้องหาสิ่งที่จะมาพัฒนาองค์ความรู้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและทํางานร่วมกันในสังคมได้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหน่วยงานลักษณะพิเศษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและกํากับดูแลโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ เน้นการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดภายใต้หลักของเหตุผล เน้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้สนองตอบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ มีความสามารถทางภาษาที่พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นทางเลือกสําหรับการเรียนรู้วิชาอาชีพทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยีการเกษตร การกีฬาตามความถนัดและความต้องการของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทภูมิสังคม สนับสนุน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่า อนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ และพหุสังคม และบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ

03FC2B5F-202E-4C92-B44A-B5F3995AB36D

มหาวิทยาลัยทักษิณ ผลิตและพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก มาเป็นเวลากว่า 50 ปี ทั้งระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษาในท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียง ทําให้การผลิตและพัฒนาครูเป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอกเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นตามบริบทสังคมที่เปลี่ยนไป จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้อาจารย์และนิสิตได้มีการวิจัยทางด้านการศึกษา สร้างนวัตกรรมการศึกษาที่สอดคล้องกับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

3630D33B-55D5-4252-A1A7-5C207E4296A9

รศ.ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดเผยเพิ่มเติมว่ามหาวิทยาลัยทักษิณ ได้วางแผนเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนสาธิต โดยดําเนินการให้สามารถเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าเรียนได้ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ซึ่งเปิดดําเนินการที่วิทยาเขตพัทลุงเนื่องจากจังหวัดพัทลุงมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และเป็นโรงเรียนสาธิตแห่งแรกของจังหวัดพัทลุงด้วย โดยจะเริ่มรับนักเรียนที่สนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องๆ ละ 30 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 3 ห้องๆ ละ 30 คน

E8FBD2D6-2CEB-4B51-9D37-CBAE47AB99EA

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่มีคุณภาพสูง และ เป็นโรงเรียนกึ่งประจำ ซึ่งมีทั้งระบบประจำหอพัก และระบบเดินทาง ไปกลับ (ในกรณีที่นักเรียนและผู้ปกครองมีภูมิลำเนาและพักอาศัยในพื้นที่อำเภอป่าพะยอม และ สามารถเดินทางไปกลับได้สะดวก ที่เหลือขอให้เป็นนักเรียนประจำหอพักของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ทางโรงเรียนจะดำเนินการเติมเต็มทักษะที่สอดคล้องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์เพิ่มเติม) สำหรับวิธีการรับนักเรียนเข้าเรียน ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะพิจารณาจากการสอบคัดเลือก โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามคุณสมบัติและความสมัครใจ โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่องทางคือ 1. การแข่งขันทั่วไป 2. บุตรหลาน บุคลากรของมหาวิทยาลัย 3. ผู้มีอุปการคุณ 

การจัดการเรียนการสอนในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 : เน้นการค้นหาหรือหาความถนัดของนักเรียนแต่ละคน แล้วดำเนินการพัฒนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรในรูปแบบของ Active Learning ผนวกกับการพัฒนาทักษะทางด้าน Soft Skill ประกอบด้วย : การสื่อสาร, การทำงานแบบร่วมมือกัน, การคิดวิเคราะห์ และ การคิดสร้างสรรค์ ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 : เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ เข้าใจในตรรกะการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

ในส่วนของอาคารเรียนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ช่วงแรก มหาวิทยาลัยทักษิณ จะจัดให้นักเรียนใช้อาคารเรียนรวม 3 สำหรับห้องเรียน และห้องสำนักงาน และใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เช่นเดียวกับของนิสิตมหาวิทยาลัย และในวันที่ 11 มีนาคม 2564 สภามหาวิทยาลัยได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์อาคารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณ และในวันที่ 10 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทักษิณจะจัดกิจกรรม Open house เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมชมบรรยากาศห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการทางเคมี และห้องหุ่นยนต์ปฏิบัติการ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.สุนิสา คงประสิทธิ์ โทร. 091-0494641 อาจารย์ ดร.รังสฤษฏ์ อินทรโม โทร. 086-9899009 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=59991

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us