|

มทร.ศรีวิชัย เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วิถีโหนด-นา-เล

0488FF31-B687-430F-87F7-3F5885705776

เมื่อเร็วๆ นี้ อาจารย์ชญาดา เฉลียวพรหม พร้อมด้วยอาจารย์ธิดาพร เรืองเริงกุลฤทธิ์ ดร.นุชเนตร กาฬสมุทร อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรม สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (วิชาโทการโรงแรม) สาขาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา วิถีโหนดนาเล ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจากนางพูนทรัพย์ ชูแก้ว (ป้ารม) เป็นวิทยากรอบรม ให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้

C7FE001E-8389-4D6B-8233-5E8AEC1ED3AC

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา และความสำคัญของการท่องเที่ยว เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม ให้แก่นักศึกษาและเพื่อบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

8B984E76-51CC-4DFF-95FC-3E4C3DF908115B352DA6-D2B6-4A41-97C6-47C9C274D807E7479A8D-38C8-43F6-9F91-537E0881E885D24105E9-7B9F-4DB0-B782-64C32A670034

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60354

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us