|

มรภ.สงขลา รับสมัคร นศ.ภาคปกติ รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1)

61BC5AF9-59AF-4E84-801E-6DA80B0DFE6A

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบ 1 Portfolio (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม-4 ธันวาคม 2563 ในสาขาวิชาต่างๆ รวม 974 คน รายละเอียดดังนี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศศ.บ.ภาษาไทย 10 คน  ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ 10 คน ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 5 คน ศศ.บ.สวัสดิการสังคม 34 คน วท.บ.ภูมิสารสนเทศ 6 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 15 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) 15 คน รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 15 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน 75 คน ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน (เทียบโอน) 100 คน

587521D5-B59D-481C-B586-59536E40BE0A

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) 12 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 12 คน วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 30 คน วท.บ.ชีววิทยา 2 คน วท.บ.คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 10 คน วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน วท.บ.คณิตศาสตร์ 10 คน วท.บ.เคมี 10 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 7 คน ส.บ.สาธารณสุขชุมชน 20 คน วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 15 คน

คณะวิทยาการจัดการ บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 25 คน บธ.บ.การตลาด 40 คน บธ.บ.การจัดการ 40 คน กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 15 คน นศ.บ.นิเทศศาสตร์ 30 คน ศ.บ.พัฒนาเศรษฐกิจและการประกอบการ 20 คน บช.บ.บัญชี 100 คน บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า 10 คน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 10 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 10 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 10 คน ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 2 คน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ศป.บ.ดนตรีไทย 5 คน ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง 15 คน ศป.บ.ทัศนศิลป์ 15 คน ศป.บ.การออกแบบ 20 คน ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 20 คน

9848213B-CFF9-4681-94C8-3EE939052BE4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต 15 คน ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 20 คน อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 2 คน อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) 2 คน ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 10 คน ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 10 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ (เรียน จ.สตูล) 20 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เรียน จ.สตูล) 20 คน ศศ.บ.การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน จ.สตูล) 10 คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มรภ.สงขลา โทร. 074-260200-4/ 074-260276 facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60391

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us