|

ม.อ. ร่วม SUN Thailand ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3

BA6C937F-AE5A-4C3B-8D5C-3163523E3AE7

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ร่วมกับ เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) จัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 8-10 ตุลาคม 2563 ณ จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ทั้งการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ โดยมีตัวแทนจาก 34 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมงาน โดยพิธีเปิดจัดขึ้นในวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต

066A768A-C5D9-422F-8D1D-349E34502031

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประธานพิธีเปิดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) Sun Thailand ครั้งที่ 3/2563 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกเป็นเกียรติและขอแสดงความขอบคุณที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ได้ตอบรับให้ ม.อ. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนกับมหาวิทยาลัยสมาชิกอีก 33 แห่ง และขอขอบคุณสำหรับการไว้วางใจให้ ม.อ. ได้เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเครือข่ายต่อสถาบัน และต่อบุคลากรทุกท่านที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

310ABA43-C149-419A-A452-1056081A642E

การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (สัญจร) SUN Thailand ในวันนี้ ได้จัดให้กิจกรรมช่วงเช้า ได้แก่ การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ครั้งที่ 3/2563 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ ประธานเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยและทีมบริหารของเครือข่ายเข้าร่วมประชุม และ Workshop/Showcase ในหัวข้อ “การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนเพื่อความยั่งยืนด้านพลังงาน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพร ช่วยอารีย์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Fanpage : PSUconnext และการจัดแสดงนิทรรศการด้านการจัดการความยั่งยืน ที่ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต ได้แก่ นิทรรศการสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยวิทยาเขตตรัง นิทรรศการเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชนภูเก็ต โดยวิทยาเขตภูเก็ต นิทรรศการ Sustainable Digital Technology for Innovation in Agriculture and Aquaculture โดยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี นิทรรศการกังหันลมแนวแกนตั้งแบบความเร็วต่ำ ซึ่งได้รางวัลจากการประกวดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยวิทยาเขตหาดใหญ่ และนิทรรศการการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความยั่งยืน โดยวิทยาเขตปัตตานี

995C6DBC-9E63-4AAC-9BDB-08D1A80111E5

สำหรับกิจกรรมในช่วงบ่าย ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางไปศึกษาดูงานในที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนและ
สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านหรือชาวชุมชนต่างๆ ที่วิทยาเขตภูเก็ตได้เข้าไปมีส่วนร่วม ทั้งในลักษณะเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ และร่วมพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ ชุมชนเมืองเก่าภูเก็ต ชุมชนบ้านพันวา และชุมชนบ้านบ่อแร่ โดยในการลงพื้นที่ทั้ง 3 ชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในความร่วมมือของเครือข่ายและสร้างความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลดีต่อคนในรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต

357F9D71-499F-426E-A87E-CE17236D2DFB

การจัดตั้ง “เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน” หรือ “SUN Thailand (Sustainable University Network of Thailand)” มาจากแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรต่างๆ ทั่วโลกที่ต่างตระหนักถึงวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาที่มุ่งเศรษฐกิจ ส่งผลทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเกินขีดจำกัด โดยแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนนี้จะให้ความสำคัญกับการบูรณาการระหว่างมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ทุกประเทศจะนำไปเป็นกรอบหรือทิศทางของการพัฒนาประเทศ ในขณะที่ “สถาบันการศึกษา” ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างการถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการศึกษา และวิจัยเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ได้มีส่วนร่วมกับภาครัฐบาล ภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ไปถ่ายทอด และประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม ประเทศชาติและของโลก

7B92469B-366C-4B25-853A-80038FD6B704DC45E0C5-EFE9-4FD7-8BBC-A3F52134825D0F8F63D0-4124-4BDA-AA92-86C4963940D85CA49FB3-7D0F-4DAD-A3BA-F214A2ABBE37

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60778

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us