|

ม.หาดใหญ่ เปิดเวทีถ่ายทอดความรู้ เผยแพร่สื่อต้นแบบกลับสู่สังคม

E58A5C12-CD93-4DA6-9B43-31BDC11EC254
ทีมคณะนิเทศศาสตร์ .หาดใหญ่ ในทีมเครือข่ายวิจัย Thai Media Lab จัดเวทีถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่สื่อต้นแบบกลับสู่สังคม

 วันนี้ (19 .. 63) ที่ โรงสีแดง หับ โห้ หิ้น สงขลา .เมือง .สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจริญเนตร แสงดวงแข อาจารย์จากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำทีมคณาจารย์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ร่วมกับ ทีมวิจัยเครือข่าย Thai Media Lab ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้น จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม มีการพัฒนาต้นแบบสื่อและทดลองกระบวนการการสร้างสื่อในหลากรูปแบบเพื่อทำงานกับกลุ่มเป้าหมายในประเด็นความรุนแรงที่แตกต่างกันหลากมุมมอง และ หลากรูปแบบสื่อ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้สื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรง และเพื่อเผยแพร่สื่อและองค์ความรู้จากงานวิจัยนวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อสร้างการรู้เท่าทันความรุนแรง  โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน วัยรุ่น ผู้ปกครอง ครูโรงเรียนนักวิชาการและนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน

F08C4C24-732C-4EB8-B144-FBFDB706DC37

สำหรับกิจกรรมการถอดบทเรียนและเผยแพร่องค์ความรู้ของโครงการฯ มีการจัดทั่วประเทศ ทั้ง 4 ภาค จำนวน 4 ครั้ง ได้แก่ สงขลาเชียงราย อุดรธานี และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มต้นกิจกรรมครั้งที่ 1 “ถอดบทเรียนชุดสื่อสร้างสรรค์ของภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาโดยรวบรวมความคิดเห็นสังเคราะห์ผ่านการถอดบทเรียนเพื่อเป็นข้อเสนอแนะการนำสื่อต้นแบบไปใช้ประโยชน์ต่อไป และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการสร้างและใช้สื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

C87D657C-74FB-4103-851D-F61F2E09D4C9

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมล้อมวงเสวนา : การสร้างความตระหนักและรู้เท่าทันความรุนแรงเข้าใจไม่กลั่นแกล้งโดยนักวิจัยและ Change Agent จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ครู และนักเรียนโรงเรียนดาวนายร้อย ครู และนักเรียนโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่ การล้อมวงเสวนา : “เรื่องเล่าจากชุดสื่อต้นแบบเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นคนใต้โดยนักวิจัยและ Change Agent จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดนิทรรศการรณรงค์ลดความรุนแรง และกิจกรรมภาคสนาม ชวนคุย บอกเล่าเรื่องราว ที่มา Concept ของบูธนิทรรศการจากทีมวิจัยเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

76898F1C-BAB6-4466-951B-68F06F51DF558F18718E-D19F-48D0-A513-4CB3C65450A3086EBAF8-F28D-4708-9A8D-FBBAF14B926C62E32034-E5AA-4E94-93B3-6E30D42B3EAF1E13608D-384B-4DA7-80B0-98C93FDD995B85295A86-448C-44F4-8C78-E7CFD13C8F63

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60888

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us