|

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ทดลองขั้นพื้นฐาน

393F37D9-B266-4206-A9A6-1A40BF72B2CD

สาขาศึกษาทั่วไป คณะวิทย์ประมง มทร.ศรีวิชัย วข.ตรัง ต้อนรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ตรัง ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ทดลองขั้นพื้นฐาน

วันนี้ (20 ตุลาคม 2563) ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดโครงการส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ ดำเนินโครงการโดย ผศ.มาลินี ฉินนานนท์ หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะกรรมการดำเนินงานสาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางปัญจรัตน์ โอทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ ผศ.จันทรา อุ้ยเอ้ง หัวหน้าสาขาศึกษาทั่วไป และอาจารย์เข้าร่วมพิธีเปิด ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

F1C99391-843C-4EF5-96E6-2C2A0F6A6EE4

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 84 คน เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะประสบการณ์กับสถาบันอุดมศึกษา มีทักษะในการปฏิบัติและเทคนิคการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและปลอดภัย สามารถนำความรู้ที่ได้นำไปสู่การทำโครงงานและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ ลักษณะกิจกรรมจะแบ่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยนักเรียนจะเข้ารับความรู้และทักษะการปฏิบัติในรายวิชา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ทั้งบรรยากาศในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และลงพื้นที่สำรวจจริง

7EE00498-75AB-466E-88AC-608A81507CBDFEA3B33D-6A5B-49A4-A17D-01D202C69A3449188DDE-951A-425A-B0A7-AF971B6FFFCE3E6917FE-C4AF-41E5-BC2C-5BF9008865FF408F9879-7414-4CF2-BD80-B0926F6369F928A036D7-4A79-43EA-81F1-7FB5DEBA03F0FFA89741-DD28-40E1-A1E2-EAFE44746AB7442D8E0C-CA3D-417C-8968-3D1EDA0FDBC3

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=60902

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us