|

สถาบันทักษิณ ร่วม กองทัพภาคที่ 4 ขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม

B4AAD921-2E09-4AEA-9C11-9C28B4EF4C24

สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จะให้ความร่วมมือกองทัพภาคที่ 4 ในการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) เพื่อสร้างสันติสุขชายในภาคใต้

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยทักษิณ รองศาสตราจารย์ ไพบูลย์ดวงจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต สงขลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนการคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย ดร.ทวีศักดิ์ พุฒสุขขี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา

BE3B0E20-FD64-4E07-BF7A-87A978FA3CD4

มหาวิทยาลัยทักษิณ นายอนุสรณ์ กะณะศิริ รองผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และอาจารย์สัญญา วัชรพันธุ์ เข้าเยี่ยมคารวะ พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 พร้อมทั้งหารือถึงความร่วมมือร่วมใจในการขับเคลื่อนงานศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) มาปรับใช้ให้เกิดสันติสุขร่วมกันและพัฒนาสังคม ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา

FD1080A0-B68E-4F40-A68B-AD28B28C7E3B

จากการพบปะหารือในวันนั้นนำมาสู่แนวทางความร่วมมือในการนำศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) มาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสันติสุขของพี่น้องชาวภาคใต้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลาเกี่ยวกับการใช้ศิลปะและวัฒนธรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณและความร่วมมือระหว่างสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณกับกองทัพภาคที่ 4 ในการใช้ศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) สร้างสันติและช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ เรื่องศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ในพื้นที่ภาคใต้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทุกหน่วยในสังคมต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันเนื่องจากพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม หากมีความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจจะทำให้ลดความไม่เข้าใจ และปัญหาได้อย่างมาก

6B68B750-67A2-4C78-B344-880C313126EE

สถาบันทักษิณคดีศึกษายินดีที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจ เป็นเวทีกลางของการพบปะพูดคุยในประเด็นด้านศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) การอบรม การสัมมนาของผู้นำท้องถิ่นทั้งในระดับสูง ระดับกลาง และระดับปฏิบัติการ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆ ในพื้นที่ซึ่งจะลดการเข้าใจคลาดเคลื่อนได้อย่างมาก สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณมีความสอดคล้องกับทางกองทัพภาคที่ 4 ในการที่จะพัฒนาสังคมภาคใต้ ในด้านต่างๆ ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ทุกด้าน สิ่งดังกล่าวนี้เป็นสื่อกลางทำให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคี เมื่อเรารู้อดีตที่เป็นรากเหง้าของตนเองย่อมจะเข้าใจปัจจุบันและพร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่อนาคตแห่งความสงบร่มเย็นด้วยกัน

16805D89-B8D2-4C65-AEB3-4DC4AF3087D5

สถาบันทักษิณคดีศึกษาเป็นที่รู้จักและยอมรับของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน ในปี ..2543 สถาบันทักษิณคดีศึกษาได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและโบราณสถานจากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต่อมาในปี ..2548 ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาเผยแพร่เกียรติภูมิของไทยจากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และในปี ..2553 ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทแหล่งท่องเที่ยวนันทนาการเพื่อการเรียนรู้จากการจัดประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Award) ครั้งที่ 8 จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของหน่วยงานที่ได้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ภาคใต้ และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ที่สำคัญของภูมิภาค

4441226E-24FA-4E28-A21F-2D82494499BB

ทั้งนี้ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ที่สำคัญของพื้นที่ภาคใต้จะเป็นสื่อกลางให้ทุกคนได้เรียนรู้ เข้าใจศิลปะและวัฒนธรรม (วัฒนธรรม) ของพื้นที่ภาคใต้ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมของภาคใต้

EA35664F-028E-43B5-AC3A-BF3F03E4957B

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61116

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us