|

มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดเทคโนโลยี หมู่บ้านตาลโตนด

7A831F55-A083-4A3A-8EC9-A0E6E59F7F3F

ผศ.ณิชา ประสงค์จันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปะศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการหมู่บ้านตาลโตนด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.นพดล โพชกำเหนิด อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ เป็นหัวหน้าในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

5E78DD2B-A557-48A8-9BAD-739A1945EBC5

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม ดังนี้ การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ในบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ตาลโตนด การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสีย้อมชีวมวลตาลโตนด การอบรมแนวทางการจัดการผลิตภัณฑ์ตาลโตนดสู่ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำการตลาดออนไลน์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมศักยภาพชุมชนสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชนตาลโตนด ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีชาวบ้านภายในชุมชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

EB97AC90-D15A-46B3-BC84-8327E8763D258611D59C-50A5-4AD0-812D-255985D74BDD168A0D25-0B06-4C4E-BE18-348ADB4D346F

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61670

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us