|

รมช.ศึกษา เปิด ‘อาคารวรพัฒน์นวสิกขา’ ร.ร.วรพัฒน์

AE95BCCF-230A-4197-8FCC-F47D3C2C2825

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “The Sphere of Innovation Education 2020” และเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา ของโรงเรียนวรพัฒน์  ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี ชูระบบจัดการเรียนการสอนที่ช่วยสร้างบรรยากาศ และมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตามความต้องการ และความถนัดของผู้เรียน

6E838C2C-B8BD-4A99-A187-F96641656282

วันนี้ (19 .. 63) ที่ .หาดใหญ่ .สงขลา ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารวรพัฒน์นวสิกขา และ งาน “The Sphere of Innovative Education 2020” ของโรงเรียนวรพัฒน์ ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่จัดการศึกษาให้แก่นักเรียนปฐมวัย และระดับประถมปีที่ 1-6 และเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของ .สงขลา และภาคใต้ ที่ก้อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดยมี ดร.พัฒน์ มาศนิยม ผู้รับใบอนุญาต และผู้อำนวยการโรงเรียนวรพัฒน์ รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง รวมทั้งแขกผู้มรเกียรติ เข้าร่วมกว่า 500 คน

AD9D5F3F-AB28-4E53-8B38-33860E968AE1

โดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมพิธีสงฆ์ และกล่าวแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนวรพัฒน์ พร้อมชื่นชมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์อาคารวรพัฒน์นวสิกขา และ “Warraphat Learning Sphere” จนประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ช่วยสร้างบรรยากาศ และใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะเห็นได้จากห้องเรียนที่ใช้ฐานความคิดแบบยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของผู้ใช้ รวมทั้งมีกระบวนการ และวิธีการที่ชัดเจนตลอดจนถึงการใช้สื่อและอุปกรณ์ภายในห้องเรียน ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนด้วยการลงมือปฏิบัติฝึกฝน และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเชื่อว่า วิธีการเหล่านี้ จะเป็นการพัฒนาพลเมืองในอนาคตให้สามารถรับมือกับโลกอนาคตได้เป็นอย่างดี

4380C986-F568-426A-A31B-A943CAACD337

นอกจากนี้ ยังมีการสร้างศูนย์การเรียนรู้ “Warraphat Learning Sphere” ที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีโอกาสสำรวจความสนใจของตนเองผ่านการเรียนรู้ในโลกการเรียนรู้หลากหลายด้าน ด้วยวิธีการเรียนที่ช่วยสร้างความสุข และพัฒนาศักยภาพของตนเอง ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ในอนาคต รวมถึงการทำงานในอาชีพที่เหมาะสม และตรงกับความชอบ ความถนัด และสนใจของเด็กแต่ละคนด้วย

10A73072-084A-4733-ABE0-BF7FAA5045F2

อีกทั้ง ทางโรงเรียนยังมีเครือข่าย และความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในทุกระดับ ซึ่งเป็นภาคีการศึกษาที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และทักษะต่างๆ โดยเฉพาะการปลูกฝังความสนใจในการเรียน และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และจัดให้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือ เครือข่ายโรงเรียนบันดาลใจภาคใต้ ครั้งที่ 1 จาก 12 จังหวัดรวมจำนวน 49 โรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และร่วมกันพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนบันดาลใจ และจะมีการขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง

888223E4-E04A-4EDB-99CF-51120FD385E99DDADF14-4634-4B36-8B4B-99FF4F4B5C8E10187CAB-5083-4F8A-BEC7-7D80887A85E54505F198-E606-4A8F-8770-BAE9160E69E7B49D3B37-9F35-4166-8DBA-808368F4599D23A37514-E5BB-4638-8DCB-5F624F85B6F0

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61684

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us