|

ชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

755430EA-1B06-4F76-9CE3-E9E38CBD3F87

สสก.5 สงขลา เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564

นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ Young Smart Farmer มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการเกษตรของชุมชน สนับสนุนให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรของชุมชน พร้อมทั้งเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการขับเคลื่อนภาคเกษตรเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่ ซึ่งในขณะนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564

99CDCA2B-A226-4162-B934-CC332350763C

โดยเกษตรกรต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. อายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่มต้นทำการเกษตร 2. มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำการเกษตรต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตเอง สมัครใจเข้าร่วมโครงการ และต้องเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 3. ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร

288E71C3-1B54-42BB-BF7E-1CF87B042DFB

เกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุดสำเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อ และสกุลของตนเอง หรือใบรับรองทะเบียนเกษตรกร จำนวน 1 ชุด (ติดต่อรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ) พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป โดยสามารถสมัครได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  ทั้งนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ตนเอง ความรู้พื้นฐานด้านการเกษตร การจัดทำแผนการผลิต แผนธุรกิจ อย่างง่าย เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่าย Young Smart Farmer ในระดับพื้นที่

DA6334B4-4ADF-4E5C-AA10-07E717DE04E2

นายสุพิท ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในทุกๆ ปี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จะดำเนินการอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาต่อยอดเกษตรกรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer จาก 14 จังหวัดภาคใต้ ในด้านการบริหารจัดการกิจกรรมการเกษตรในเชิงธุรกิจเกษตร การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่ เพื่อพัฒนาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่ หรือพัฒนาไปสู่ Young Smart Farmer ต้นแบบ นั่นเอง พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ายกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านองค์ความรู้ นวัตกรรมและการตลาด ให้ขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ หรือกลุ่มแปลงใหญ่ให้เข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันพัฒนาการเกษตรของชุมชนต่อไป

168C2034-3081-4BAC-AF3D-03984A7ECC75

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่ http: www.sdoae.doae.go.th/document64/ใบสมัครYSF64.pdf และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด หรือสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

B08DC789-FB48-47B3-A524-2FF73E919F05AF1F1580-B8B1-47C6-AB78-0BFDB051D82C48381288-1D8D-4E9D-9817-A2E9A3CD8269

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61695

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us