|

เปิดตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทีมประชาธิปัตย์สงขลา

834_d-8

ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ทีมประชาธิปัตย์สงขลา

อำเภอเมืองสงขลา

เขต1 นายโกสินทร์ เดชรุ่งเรือง                  หมายเลข 1

เขต2 นายศิริชัย เอกพันธ์                         หมายเลข 1

เขต3 นายธนรัตน์ ตุละธน                        หมายเลข 1

เขต4 นายพรชัย พานิชกรณ์                     หมายเลข 1

อำเภอหาดใหญ่

เขต1 นายนิยม พรรณราย                        หมายเลข1

เขต2 นายประสิทธิ์ ช่วยชูสกูล                  หมายเลข1

เขต3 นายจำลอง บุญวรรโณ                    หมายเลข 1

เขต4 นายมานพ รักนวล                          หมายเลข 1

เขต5 นายภาคย์ภูมิ ผดุ้งกูล                     หมายเลข 1

เขต6 นายทวีศักดิ์ อรัญดร                       หมายเลข 1

เขต7 นายสุริยา บินอาสัน                        หมายเลข 1

เขต8 นายอรุณ บุญรัศมี                          หมายเลข 1

เขต9 นายอาซีด หลำเบ็นสะ                    หมายเลข 1

เขต10 นายณัฐวุฒิ เกิดสุวรรณ                 หมายเลข 3

อำเภอสะเดา

เขต1 นายสายัญ สวมทอง                       หมายเลข 2

เขต2 นายประสาท บุญศรี                       หมายเลข 3

เขต3 นายพิทักษ์ พฤกษานุศักดิ์                หมายเลข 3

อำเภอสิงหนคร

เขต1 นายจตุพร เขียวเจริญ                      หมายเลข 3

เขต2 นายวิสิทธิ์ รุจิเรข                            หมายเลข 1

อำเภอรัตภูมิ

เขต 1 นายวงศ์วชิระ ขาวทอง                    หมายเลข 3

 

อำเภอจะนะ

เขต1 นายเสรี เหล๊าะเหม                         หมายเลข 1

เขต2 นายอริย์ธัช ทองเพชร                      หมายเลข 1

อำเภอเทพา

เขต1 นายวรพงศ์ ปราบ                           หมายเลข 3

เขต2 นายศิริชัย หนิมา                            หมายเลข 2

อำเภอสะบ้าย้อย

เขต1นายสุลี โต๊ะเพ็ชร                             หมายเลข2

เขต2 นายปิยะ อุ่นแดง                            หมายเลข 2

อำเภอนาทวี

เขต1 นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์                  หมายเลข 3

เขต2 นายธนิศร์ ทองสุข                          หมายเลข 1

อำเภอระโนด

ว่าที่ ร.ต.ไกรธนู แกล้วทนงค์                    หมายเลข 1

อำเภอสทิงพระ

นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์                   หมายเลข3

อำเภอกระแสสินธุ์

นายโยธิน ทองเนื้อแข็ง                            หมายเลข 1

อำเภอควนเนียง

นายบัญญัติ บุษบงก์                               หมายเลข 3

อำเภอบางกล่ำ

นายปรเมศวร์ เวสโกสิทธิ์                         หมายเลข 4

อำเภอคลองหอยโข่ง

นายสาธิต สุวรรณชาตรี                           หมายเลข 3

อำเภอนาหม่อม

นายอาคม ประสมพงศ์                            หมายเลข 1

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61731

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us