|

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ร่วม ม.อ. ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพารา

93DB6CD4-D912-4D5D-A4E8-4F98BFA1BE3F

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ จำนวน 25 กิจการ ในภาคใต้ ให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม พร้อมให้คำปรึกษาตามสภาพปัญหาของแต่ละกิจการ ลดของเสีย ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่ายอดขาย และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและคุณภาพ ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต

36D52C04-B2D4-402B-AD3B-6DF82A174FC9

วันนี้ (27 พ.ย. 63) ที่ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จัดพิธีปิดโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์” พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนกิจการจำนวน 25 แห่งในภาคใต้ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีนายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เป็นประธานในการมอบประกาศนีบัตร พร้อมด้วยนายวัชรศักดิ์ สุวลักษณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน

4E30E844-F906-4AF4-947D-32006E6C22BB

นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กล่าวว่า ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบดูแลในส่วนภูมิภาค ครอบคลุม 5 จังหวัดภาคใต้ มีหน้าที่ส่งเสริม พัฒนา สนับสนุนอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งยางพาราเป็นอุตสาหกรรมหลักและมีความสำคัญอย่างมากในพื้นที่ภาคใต้ มีมูลค่าการส่งออกทั้งผลิตภัณฑ์ยางแปรรูปขั้นต้น และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยางแปรรูปเป็นจำนวนมาก

สำหรับโครงการ “ยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์” ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางของไทย โดยนำนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาพัฒนาต่อยอด ให้สามารถใช้วัตถุดิบจากยางพาราและไม้ยาง ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงการวางผังโรงงานอุตสาหกรรม ให้สถานที่ปฏิบัติงาน มีการจัดวางเครื่องจักรต่างๆ ให้มีความเหมาะสมที่จะให้การผลิต มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความความสูญเสียในการทำงาน ทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ส่งผลให้เกิดผลผลิตเพิ่มขึ้น

5C7C1C47-C487-4221-8873-B6E865CA7F02

ด้าน ผศ.ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินโครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางและไม้ยางพาราด้วยนวัตกรรมใหม่สู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มผลิตภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมยางพาราและไม้ยางพารา จำนวน 25 กิจการ  มีพื้นที่ดำเนินงาน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล พัทลุง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 กิจการ

6A7733AE-3A03-46F0-89C6-CA2C64C88E751737872E-F709-4DAA-A70B-E53051D995E9C086AF03-5166-45C2-8E66-C655406D3B56923A4410-0255-4B59-8808-ED395445B5AE77034E5A-3DF5-4E03-AE6C-DE8738E9577318C66899-37BB-4533-8ECE-A9D9C24DADDB746B47B4-CC90-4B28-9665-511275D872BE3F97AD42-5B09-4C3F-8EE4-46D22AF22984A0FF0471-E58A-4DD0-9025-51E338F0E8CCE990E566-4A9B-4D23-BBFD-1C2ED0CB486CED52E2F8-10E7-4D9B-9FFC-876D864E0BEAEA5BB6A2-5E74-4D0C-89C0-FA5E0B0E5175FBA5C0C0-AFDC-46D1-BA27-B4EC36642CE2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61920

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us