|

ศอ.บต. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา 3 จชต.

3D33B34B-A2B7-4FC3-81D2-D221ECCB1672

ศอ.บต. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในทุกมิติ

วานนี้ (28 พฤศจิกายน 2563) เวลา 13.30 น. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อร่วมประชุมและรับฟังการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 จชต. โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

B011F13C-DD7A-494B-8658-D694789F19B2

โดยการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาดูงานพื้นที่ จชต. เรื่อง “การแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดอง สมานฉัน เพื่อสันติสุขและประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นการศึกษาด้านวัฒนธรรม งานวิจัยและงานด้านสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น และรับฟังการบรรยายสรุปของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจากภาคประชาชน และการเดินมายังศอ.บต.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนหน้า รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ จชต.ในทุกมิติ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป

2541A961-1613-4012-8FE2-0D413C663717

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวถึงในมิติของการพัฒนาเสริมความมั่นคงในทุกๆ ด้านทำให้พื้นที่แต่ละตำบลมีความเข้มแข็ง การอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยาให้เกิดความมั่นคง การสร้างความมั่งคั่ง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย์จะเชื่อมต่อตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำในระดับตำบลหมู่บ้าน และในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางที่ดีก็คือประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเน้นฐานรากที่ชุมชนในมิติอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืน การออยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนาธรรมและการกีฬา ตลอดจนการคุ่มครองสิทธิเสรีภาพการอำนวยความเป็นธรรม การส่งเสริมกระบวนยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติใน 5 จชต. และในประเทศมาเลเซีย การแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟ การส่งเสริมสนับสนุนพิทักษ์สิทธิโกและสตรี การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

0B3BD286-C1E8-45B4-B816-B680BDFB79B1FDA7DDC6-31E8-48E0-9E8E-33E5E9E85CD3

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการกฎหมายฯ ได้รวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อสร้างให้เกิดความสามัคคีความสมาฉันท์ ลดปัญหายาเสพติดและสร้างความปรองดอง การส่งเสริมเศรษฐกิจการตลาดออนไลน์ การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล การส่งเสริมสถานที่ทางศาสนา การศึกษา การพัฒนาอาชีพในทุกมิติ การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ศอ.บต. ในฐานะหน่วยงานประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางผลักดันให้เกินการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนั้น ศอ.บต. มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต. และคณะทำงานสภาสันติสุขตำบลที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนที่จะร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61953

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us