|

ศอ.บต. ชี้ โครงการ ‘ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ สร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

1556C67B-D632-4983-959F-6BD9335AF09B

ศอ.บต. ชี้ “โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. เน้นดำเนินการตามความต้องการของประชาชนโดยผ่านกระบวนการสภาสันติสุขตำบล

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำโดย พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยฯ เข้าพบผู้บริหาร ศอ.บต. นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อประสานความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่าย

CAB511B6-561E-42F7-A626-FF1C6B134FF6

พลเอก วัลลภ กล่าวว่า คณะพูดคุยเพื่อสันติสุขเป็นคณะที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ นอกเหนือจาก กอ.รมน. ที่ดูแลเรื่องความมั่นคง และ ศอ.บต. รับผิดชอบในเรื่องของการพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข อย่างไรก็ดี ศอ.บต. เป็นหน่วยงานดูแลทุกข์สุขของประชาชนทุกด้านทุกมิติ ซึ่งมีการดำเนินการเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงเรียนเชิญเป็นคณะทำงานพูดคุยเพื่อสันติสุขในโอกาสต่อไป เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินงานตอบสนองความต้องการของทุกฝ่าย ทั้งภาคประชาชน ภาครัฐ และผู้เห็นต่าง ซึ่งมีความคิดเห็นและความต้องการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขอชื่นชมในการดำเนินงานที่สามารถพัฒนาพื้นที่หลายพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวโดดเด่น โดยเฉพาะสกายวอร์คอัยเยอร์เวง ซึ่งมีผู้นักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมกว่า 1 แสนคนแล้ว

03995920-5436-4DCA-800F-EE88EC896E54

ด้าน นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. เผยว่า โครงการที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะพูดคุยเพื่อสันติสุข เพื่อขับเคลื่อนงานของคณะฯ คือโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาสันติสุขประจำตำบล ซึ่งโครงการนี้เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการ คือ กำหนดให้มีสภาสันติสุขตำบล เป็นกลไกในการบริหารราชการระดับตำบล ซึ่งสภาสันติสุขตำบล จะประกอบด้วย ส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เช่น ปลัดอำเภอ ทหาร ตำรวจ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผู้นำศาสนา หรือองค์กรศาสนาทุกศาสนาในพื้นที่ตำบลนั้นๆ ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี ซึ่งมีหน้าที่นำเสนอข้อคิดเห็นที่นำไปสู่การพัฒนาตำบล นำเสนอโครงการต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เชื่อมโยงเศรษฐกิจชุมชนในระดับตำบล และระดับจังหวัด ทั้งนี้ยังมีโครงการเมืองต้นทั้ง 4 เมือง และโครงการอื่นๆ ที่ ศอ.บต. ขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีเป้าหมายให้พื้นที่เกิดความสันติสุขและสงบสุขอย่างยั่งยืน

F222D9E5-C945-48B4-96B3-BDB261B9EC053B22EA5C-22AD-4997-B08A-B0A0F320B39F947954EB-91B9-4724-A6D6-DCE9D9972679

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=61971

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us