|

มทร.ศรีวิชัย อบรมระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

E8F32F6D-236B-48A6-BEB8-A9258B2E7886

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ร่วมกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) โดยได้รับงบประมาณสนับสุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ชื่อหลักสูตร ระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT (Internet of Things for smart agriculture watering management system) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้ Internet of Things (IoT) ในการบริหารจัดการน้ำแบบอัจฉริยะผ่าน Application บน Smartphone และสร้าง Dashboard สำหรับตรวจสอบสภาพแวดล้อมและรายงานผ่านทาง internet สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบ Datalogger โดยผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับสูงและมีการฝึกภาคปฏิบัติงานสร้างระบบจริงใช้อุปกรณ์จริง โดยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมระบบการจัดการน้ำอัจฉริยะพร้อมด้วยชุดเซนเซอร์ เช่น วัดอุณหภูมิ / ความชื้นในอากาศ วัดค่าความชื้นในดิน วัดค่าความเข้มแสง และระบบควบคุมการทำงานระบบจ่ายน้ำ หลักสูตรระบบการบริหารจัดการน้ำการเกษตรอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IOT ถือเป็นหลักสูตรที่มุ่งหวังให้เกิดทักษะ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีและสามารถประยุกต์ใช้งาน Internet of Thing ในการพัฒนาเกษตรกรรมในงานอาชีพ และเพื่อต่อยอดการทำการเกษตรทั่วไปให้เป็นการเกษตรสมัยไหม่หรือ Smart-Farm ได้

CB6F1D7B-FDD6-4329-9C79-946C1AEBEB45

การจัดโครงการในครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ดร.ประเสริฐ นนทกาญจน์ อาจารย์สุธาพร เกตุพันธ์ อาจารย์รุ่งโรจน์ จีนด้วง และวิทยากรผู้ช่วยเป็นนักศึกษา จากสาขาเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้ศึกษาดูงานในสถาที่จริงจากสถานประกอบการด้านการเกษตรได้แก่ ฟาร์มเห็ดเขาหมาก อำเภอร่อนพิบูลย์ และ สวนผักคุณครู อำเภอนาบอน โดยมีผู้เกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลาในการโครงการจำนวน 3 วัน (ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษจิกายน 2563) ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่

4FDC2AF0-35AC-4735-ABCF-D06456FDA3F6835FB697-F8D1-4848-B697-B2D2AFA7460E023DEA0F-6798-4DD0-9B6B-BD3B67AE5513E089A53B-5A7F-4DD3-9459-8CA26CFE5E42A81A6EA6-7914-4855-ADF4-4B125796B4C3

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62021

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us