|

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ร่วม ส.คนพิการสงขลา เปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

B379890E-A114-4C49-A6A0-D5FAFC98A1DA

วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา เปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ (Smile Service For All Songkhla)

ในปัจจุบันสิ่งที่คนพิการต้องประสบคือ การขาดแคลนอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ เช่น รถนั่งคนพิการ รถโยกที่นอนลม ซึ่งในแต่ละปีหน่วยงานที่รับผิดชอบมีการสั่งซื้อด้วยงบประมาณที่สูงมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

AD9FDDE2-79ED-44AE-9400-8B719DE6305C

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ บูรณาการความร่วมกับ สมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา ในการผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์  ธัญรส อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย นายประพันธุ์ ศรีสุวรรณ ปลัดองค์การบริหารจังหวัดสงขลา และภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการร่วมกัน 15 หน่วยงาน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และเปิดศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน (Smile Service For All Songkhla) โดยมีการเยี่ยมชมศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ชมการสาธิตผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ จากเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน

0B082158-9025-4ECC-B603-C1F142214759

จังหวัดสงขลามีบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงในการดูแลสุขภาพจำนวนมาก ผู้มีภาวะพึ่งพิงคนพิการ ผู้ที่มีภาวะทุพพลภาพ  อันเนื่องมาจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ  ทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการของข้าราชการจะระบุหลักการที่ครอบคลุมเรื่องความพิการและการฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติการให้สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการและกลไกการจ่ายค่าบริการตามสิทธิยังมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ  ทำให้คนพิการบางกลุ่มเข้าไม่ถึงการบริการที่จำเป็นตามสิทธิที่ระบุได้จริง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางระบบการดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเครื่องช่วยความพิการเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพซึ่งจะช่วยให้กลุ่มคนพิการหรือ ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงสามารถเพิ่มหรือคงระดับความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันหรือเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างปกติ

A3C11198-7A46-43E6-BA26-5C0198095143

โครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดสงขลา (นำร่อง) เป็นการผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการที่มีมาตรฐาน เพิ่มการเข้าถึงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการในพื้นที่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงในจังหวัดสงขลา ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเท่าเทียม แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการจัดซื้อและรอคิวในการจัดส่งกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างสูงต่อผู้ที่มีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพในช่วงเวลาที่มีการฟื้นตัวซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วย สามารถที่จะช่วยป้องกันและลดความพิการ ลดจำนวนผู้ป่วยติดเตียงที่มีภาวะพึ่งพิง ลดภาระในการดูแลของครอบครัวและสังคมได้ ตลอดจนลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในการจัดซื้อสามารถซ่อมบำรุงได้เองเนื่องจากผลิตและใช้เองในจังหวัด ลดกายอุปกรณ์ที่เป็นเศษขยะในพื้นที่  และสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชนได้อีกด้วย

EDBB3A5C-FB69-4AA4-9701-AA63C5D505CD

ศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ ตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาลัยรัตภูมิ ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะติดต่อขอรับบริการ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่นายกสมาคมคนพิการจังหวัดสงขลา หรือศูนย์ผลิตสร้างสุขชุมชน ผลิตกายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ เพื่อดำเนินการตามความประสงค์ต่อไป

A06A4870-CA5A-4C89-847B-01580E89BF2D134FA140-31F9-4C79-AAD6-A23D9D4B1CD51D301FE4-F4A5-4DF7-9417-09067631D9FB5D92BB26-B866-481E-B0AE-3ABA461D9A8869ED4976-1A19-4B70-A6BE-3CBB5119B6F58C8790E8-E50F-4A83-A419-3E45D75C8973

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62034

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us