|

นิสิตและคณาจารย์ ม.ทักษิณ เข้าร่วมสัมมนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขล

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 นิสิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประกอบด้วย นางสาวสุชาดา เพชรอนันต์สกุล นางสาวอภิศรา รัตนโชเต นางสาวอินทุภา เก้าเอี้ยน นางสาววศินี ไชยมณีนางสาวภูริชญา บริสุทธิ์ และนายชัยณรงค์ จิตละเอียด เข้าร่วมเวทีสัมมนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จัดโดยหอการค้าจังหวัดสงขลาและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเดิมและหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมถึงสร้างจุดขายด้านการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 

นอกจากนี้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับเชิญเป็นวิทยากรกระบวนการร่วมจัดสัมมนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลลดา แสงมณี  ศิริสาธิตกิจ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวนธง  ครุฑจ้อน ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์จาริณี  เธียรเจริญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยกิจกรรมหลักเป็นการระดมสมองค้นหาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม และเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา จากกลุ่มเป้าหมายสำคัญคือ นิสิตนักศึกษา/นักกิจกรรม มัคคุเทศก์/ไกด์นําเที่ยว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการร้านอาหาร ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC,สมาคมวัยรุ่นใหม่, คพอ) ผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการรถนําเที่ยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และคณะกรรมการ/สมาชิกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประมาณ 60 คน ทั้งนี้การสัมมนาได้รับเกียรติจาก นายรัชต สำราญชลารักษ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62210

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us