|

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation)

7B8A108D-0226-425D-BF55-F87AB589628B        อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ .สงขลา จัดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ .สงขลา พร้อมจัดแสดงผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ (New Gen Muslim Incubation) โดยมีการจัดพิธีเปิดงานในวันที่ 18 ธันวาคม 2563

2DF7A446-DF81-477D-BB66-95BE8785C033      ซึ่งมีผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวความเป็นมาในการจัดงาน และนางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดงาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” DE073E1C-AE18-42B2-919C-0BE8DB108969      ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้ การมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จึงเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงนําผลงานไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เกิดการสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ยุทธศาสตร์ของภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยี สร้างนวัตกรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมวิจัยในภาคเอกชนในภาคใต้

      8598E3AC-B6CA-4F21-A389-CA6ED4ED994F       ผศ.คำรณ พิทักษ์ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ กล่าวว่าอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 ในแนวคิดInnovation Driven the New South ซึ่งเป็นการรวมกิจกรรมต่าง ภายในงานให้เชื่อมโยงกับนวัตกรรมที่ช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรม การบรรยายพิเศษในหัวข้อที่น่าสนใจ และการแนะนำบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้      2273E7E6-0BE0-4F7F-A44D-5CA28B68221A       นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าการจัดงาน SPARK STSP Innovation Fair 2020 ทำให้เกิดการยกระดับมาตรฐานนวัตกรรมไทยให้ดียิ่งขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนว่านวัตกรรมของคนไทยสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนหรือผู้ที่มีความสนใจเข้ารับบริการที่มีของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในระยะยาว รวมทั้งประชาชนที่สนใจทั่วไปได้รับรู้และตระหนักถึงนวัตกรรมที่เป็นความสามารถของคนไทย อันจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป

427B9858-8C89-47D5-ABA0-91112625068D      งาน “SPARK STSP Innovation Fair 2020 : Innovation driven the new South” จัดขึ้นในวันที่ 17-19 ธันวาคม 2563 อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้.สงขลา ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการนวัตกรรมพร้อมใช้ภายใต้กลไกของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ การแสดงและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้    F140BF27-839C-49B9-A094-AE59565B4011      ขณะที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดงานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้(New Gen Muslim Incubation) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายในงานดังกล่าวจเพื่อแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่ผ่านการพัฒนาและต่อยอด ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผู้ประกอบการ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ2563     03904885-C934-4BA0-9CE6-8B5EA72C1655      โดยวัตถุประสงค์โครงการจัดขึ้นเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์/บริการ และอุตสาหกรรมเด่นในพื้นถิ่นของจังหวัดภาคใต้ให้มีการพัฒนาและมีความพร้อมในการจัดตั้งธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ โดยการใช้งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายในงานจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล หลากหลายประเภทสินค้าจากผู้ประกอบการมุสลิมรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ และจัดกิจกรรม Halal Talk โอกาสทางการตลาดออนไลน์ของธุรกิจฮาลาล โดยคุณชารีฟ เด่นสุมิตร Chief Executive Officer (CEO) และผู้ก่อตั้ง Pinsouq Halal Marketplace6686484C-F391-4A29-A4DF-A1C2ECEAB3D4 F1596A85-0452-48E6-9B37-AB037B3B23FD 4AB650B7-03B6-4E8F-B64E-9F3D9BF00C6B332FB562-3863-4F5E-8C29-955FD390B2D3

 

 

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62483

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us