|

ข่าวดี ม.อ. ลดค่าบริการราคาพิเศษในการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน เกษตรกรร่วมโครงการแปลงใหญ่มีเฮ !!

      02A7BEC1-EA72-4840-87C4-A2533F60A885      นายสุพิท  จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลาให้ข้อมูลว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันและขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว จำนวน 319,870 ครัวเรือน พื้นที่ปลูก 4,515,116 ไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกและมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีพื้นที่ปลูก1,156,013 ไร่ รองลงมาคือจังหวัดชุมพร 861,239 ไร่ และจังหวัดกระบี่ 797,233 ไร่ ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2559 ปัจจุบันภาคใต้มีแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันจำนวน 206 แปลง พื้นที่รวม 224,203 ไร่ เกษตรกร จำนวน 13,034 ราย

     โดยระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเป้าหมายในการพัฒนา 5 ด้านได้แก่ 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) เพิ่มผลผลิต 3) พัฒนาคุณภาพผลผลิต 4) บริหารจัดการและ  5) จัดการด้านการตลาด ซึ่งในการจัดการสวน เกษตรกรส่วนใหญ่จะใส่ปุ๋ยตามความเคยชิน ทำให้มีต้นทุน  การผลิตสูง หากเกษตรกรมีการวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ จะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมี ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตหลักประมาณ 60 %      063C3BF2-4498-46C6-A80F-A86AD268789B ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงสนับสนุนให้เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ปุ๋ยเคมี โดยหันมาใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ตัวอย่างดินและใบปาล์มน้ำมัน และรวมกลุ่มกันซื้อปุ๋ยเคมีในปริมาณมากทำให้สามารถซื้อปุ๋ยเคมีได้ถูกลง

       นายสุพิท  จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงงานวิจัยด้านการเกษตร และนำผลงานวิจัยต่าง ที่ประสบผลสำเร็จและพร้อมใช้มาแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการในพืชเศรฐกิจของภาคใต้ คือ ปาล์มน้ำมัน ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลางสำหรับตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดินและตัวอย่างพืช เพื่อประเมินความต้องการธาตุอาหารของพืช พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน และการใช้ปุ๋ยตามผลการตรวจวิเคราะห์

     โดยจะลดค่าบริการพิเศษ ให้แก่ เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน   ในส่วนของค่าบริการของศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์กลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คิดอัตราค่าบริการดังนี้

1. การวิเคราะห์พืช (ใบปาล์มน้ำมัน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาท เหลือเพียง1,020 บาท

2. การวิเคราะห์ดิน (ความอุดมสมบูรณ์พื้นฐาน) และคำแนะนำ ปกติราคา 1,500 บาทเหลือเพียง 1,070 บาท

       สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ จังหวัดสงขลา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน 14 จังหวัดภาคใต้ ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าว และขอเชิญส่งตัวอย่างดิน และใบปาล์มน้ำมัน ตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และเป็นข้อมูลในการจัดการสวนปาล์มน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตเพิ่มขี้น หากเกษตรกรมีความสนใจวิธีการเก็บตัวอย่างดินและการเก็บตัวอย่างใบ หรือมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้านท่าน

BEFEF3CE-20F5-4A05-87A5-1C31EB7F6236

51F8F903-1196-4758-A8F2-F79C6E71093B

A292CAE2-7663-4D88-82E3-E7570EAB8E62

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=62987

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us