|

มรภ.สงขลา เปิดแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ-ตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค จับมือ ต.เขาขาว ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 กลุ่มอาชีพ

2654FD89-B3C4-407C-9058-D965D8358814คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย .10 จับมือ.เขาขาว เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ และตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 กลุ่มอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน   

       ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคี เทิดไท้องค์ราชัน ยุทธศาสตร์ มรภ.สงขลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 12 มกราคม ที่ผ่านมาว่า โครงนี้จัดขึ้นโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อรับการตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและเปิดป้ายแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนต้นแบบ .เขาขาว .ละงู.สตูล ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจำนวน 2 แหล่ง คือศูนย์การเรียนรู้ถ้ำทะลุและตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค รวมทั้งได้มีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน 7 กลุ่มอาชีพ จึงถือเป็นความสำเร็จร่วมกันระหว่างชุมชน.เขาขาว และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา          1843FE86-74F9-49A7-B429-D1D771015080      ผศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนฯ ถือเป็นโครงการที่จะทำให้ชุมชนมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยใช้การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่ผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดำเนินการพัฒนา .เขาขาว   อย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานงานวิจัยและบริการวิชาการ ถือเป็นการพัฒนาชุมชนต้นแบบอย่างแท้จริง อาจเรียกได้ว่าเป็นการพัฒนา  “เขาขาวโมเดลที่สามารถให้ชุมชนอื่นใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาต่อไปได้ สำหรับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร์คที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เป็นตลาดที่ประชาชนในพื้นที่สามารถนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งช่วยกระจายรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน           แหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุก็เช่นเดียวกัน ชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวเป็นผู้เสนอความงดงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นสู่นักท่องเที่ยว และชุมชนผู้เป็นเจ้าของแหล่งท่องเที่ยวได้มีบทบาทต่อการบริหารจัดการ และทำนุบำรุงคุณค่าแห่งความงดงามเอาไว้ให้ยั่งยืน ด้วยความเข้าใจและมีจิตสำนึกแห่งความเป็นเจ้าของ รวมทั้งมีสิทธิ์กำหนดแนวทางการพัฒนาไปด้วยกัน บทบาทจากชุมชนเปรียบเสมือนเครื่องรับประกันความยั่งยืนของชุมชนรักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา กล่าว     A265FA92-AB57-486F-B119-E4C910D0085E      ด้าน ผศ.นาถนเรศ อาคาสุวรรณ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มรภ.สงขลา กล่าวว่า ทางคณะฯ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ปี โดยได้กำหนดเป็นพื้นที่เป้าหมายในการบริการวิชาการ พร้อมทั้งได้จัดทำ MOU ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว (อบต.เขาขาว) โดยคณะฯ มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเกิดการกระจายรายได้ในชุมชนจากการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นไปตามยุทธศาสตร์ มรภ.สงขลา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 โดยได้มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานธรณีโลก.สตูล โดยได้จัดทำป้ายบอกทางและป้ายแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ ปรับปรุงถนนและจัดทำสะพานไม้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ จัดสร้างอาคารรองรับนักท่องเที่ยว จัดทำป้ายสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุ เป็นต้น

       ผศ.นาถนเรศ กล่าวอีกว่า ในส่วนของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค คณะทำงานฯ ได้จัดทำป้ายบอกทางแหล่งท่องเที่ยว ป้ายตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค จัดทำสะพานเดินชมแหล่งท่องเที่ยว จัดทำร้านค้า จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ปรับปรุงสถานที่และการตกแต่งภูมิทัศน์ เป็นต้น     C7F1C6A4-3D05-4519-8166-1BB1C11116F0      นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 7 กลุ่มอาชีพได้แก่ 1. กลุ่มตัดเย็บบ้านบ่อหิน 2. กลุ่มโกปิ๊นาข่า 3. กลุ่มเขาขาวโคขุน 4. กลุ่มข้าวกล้องเขาขาว 5. กลุ่มขนมบ้านดาหลำ 6. กลุ่มขนมชุมชนบ้านหาญ 7. กลุ่มนวดแผนไทยสปาฮาลาล ซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพน้องใหม่ที่ทางคณะฯ กำลังพัฒนาในปีนี้ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวชุมชน

       นายอภิชาต ราโอบ กำนัน .เขาขาว กล่าวว่า การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำทะลุเป็นความร่วมมือกันระหว่างชาวชุมชนบ้านหาญ .เขาขาว อบต.เขาขาว และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.สงขลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานธรณีโลก .สตูล ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ระบบนิเวศควบคู่ไปกับการเรียนรู้ซากดึกดำบรรพ์ที่ค้นพบในพื้นที่ ที่นี่จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้นักท่องเที่ยวได้มาท่องเที่ยวและเรียนรู้พร้อมกับเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติอีกด้วย

       ปิดท้ายด้วย นายนพดล นงเกษม นายก อบต.เขาขาว กล่าวว่า งานในวันนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ในการพัฒนาตลาดนานาสตูลจีโอพาร์คให้เป็นตลาดสำหรับจำหน่ายสินค้า อาหาร และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อรองรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ช่วยสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชนเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน ในนามของชาว .เขาขาว ขอขอบคุณ มรภ.สงขลา ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาตลาดนานาสตูลจีโอพาร์ค จนเกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม พวกเราชาวเขาขาวจะให้ความร่วมมือและทุ่มเทพัฒนาให้ .เขาขาว เป็นชุมชนต้นแบบการท่องเที่ยววิถีชุมชนบูรณาการความรักสามัคคีเทิดไท้องค์ราชันต่อไป

96E4FD36-D060-4DAC-A0B3-5402B7A69680

8AEEB3C2-342A-46EC-ABC8-055798927907

BFB6E1B5-EC8B-4F2C-8FEF-DB427DEA5E6D

272E8142-0595-408C-A45C-6FC8EE804B73

557FB46B-B2F8-4E01-BF11-5836335B9445

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63027

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • กชกร รัตธรรมกุล: สนใจเรียนค่ะ
  • พสิษฐ์ สุทธาวาส: สนใจอยากได้มาใช้บ้างต้องทำอย่า งไรครับ
  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ

ข่าวมาใหม่

Find Us