|

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ สรุปมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

511E03C2-25EF-4BD5-AD86-EC4BAD88D198 

ข้อมูลอัพเดท วันที่ 27 มกราคม 2564 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการและผู้ปฎิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ในการเข้าออก พื้นที่อาคารผู้โดยสาร ให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ตามคำสั่ง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาที่ 2/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564)   

         ท่าอากาศยานหาดใหญ่ขอเรียนแจ้งสรุปมาตรการในการ เข้าออก พื้นที่อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานหาดใหญ่ (สรุป วันที่ 27 มกราคม 2564) ดังนี้

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาเข้าภายในประเทศ

        1. ลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลา โดย Scan QR Code สงขลาแคร์ (Songkhla Care) ก่อนออกจากห้องพักผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ (เพื่อความสะดวกในการผ่านจุดคัดกรองที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้โดยสารสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดฯ ใต้ข้อความนี้เพื่อลงทะเบียนเข้าพื้นที่จังหวัดสงขลาและเซฟหน้าจอแสดงผลเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง)

       2. กรณีผู้โดยสารเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ตาก สมุทรปราการ นนทบุรี นครปฐม อ่างทองกรุงเทพฯ (เฉพาะเขตหนองแขม เขตบางพลัด เขตบางแค เขตบางขุนเทียน) ต้องปฏิบัติดังนี้

แจ้งและรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือผู้นำชุมชนในเขตพื้นที่ ทันทีที่เดินทางถึงจังหวัดสงขลา

ดาวโหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะเพื่อใช้ดำเนินการแสดงตัวเมื่อเจ้าหน้าที่เรียกตรวจ

ให้กักกันตัวเองอยู่ภายในที่พัก (Home Quarantine) หรือโรงแรม (Hotel Quarantine) และแยกจากผู้อื่นภายใต้การดูแลของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เป็นระยะเวลา 14 วัน

ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด (มาตรการ DMHIT : “รักษาระยะห่าง” “การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย” “การล้างมือ” “การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการติดตั้งแอพพลิเคชั่น”)

         3. กรณีผู้เดินทางมาทำกิจธุระ และเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักลักษณะเดียวกัน

โหลดแอพพลิเคชั่นหมอชนะ

ลงทะเบียนเข้าพักโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับกิจธุระที่มาจังหวัดสงขลา

ลงเวลาเข้าออก สถานที่ที่ติดต่อ

หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีการรวมกลุ่มคน

        4. บุคคลผู้เดินทางที่มีต้นทางตามข้อ 2. หรือ 3. ที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาปฏิบัติราชการในจังหวัดสงขลาโดยมีระยะเวลาอยู่ในพื้นที่ไม่เกิน 48 ชม.

รับการคัดกรองจากสาธารณสุข

ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เดินทางกลับโดยเร็วหลังเสร็จภารกิจ

แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหากต้องอยู่เกิน 48 ชม.

ผู้โดยสารในเที่ยวบินขาออกภายในประเทศ

         1. Scan QR Code ไทยชนะเข้า ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

          2. ลงทะเบียน AOT Application ก่อนเข้าห้องพักผู้โดยสารขาออก

          3. Scan QR Code ไทยชนะออกก่อนผ่าน Boarding Gate เพื่อไปขึ้นเครื่อง

ผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานหาดใหญ่

          1. Scan QR Code ไทยชนะเข้า ประตูทางเข้าอาคารผู้โดยสาร

          2. Scan QR Code ไทยชนะออกที่ประตูทางออกอาคารอาคารผู้โดยสาร

        ทั้งนี้ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้แต่ละจังหวัดออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมโรค ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งประกาศจังหวัดและมาตรการเข้าออกของแต่ละจังหวัดที่จัดทำขึ้นโดยกระทรวงมหาดไทย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดฯ ก่อนเดินทางได้ที่เว็บไซต์ www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญจังหวัด

        ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและขออภัยในความไม่สะดวกมา ที่นี้ และขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเผื่อเวลาก่อนขึ้นเครื่องล่วงหน้าอย่างน้อย2 ชั่งโมง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานหาดใหญ่(ทหญ.) หมายเลขโทรศัพท์ 074–227000 , 074-227001-3

E0F9673C-9C13-4B54-AF2C-A44D6BF39938

C7934B4C-660C-4951-A266-CE029BB49A5F

B59E9C9F-CD8D-46FA-A7F8-4BAFA18F02AE

8404600F-62F7-40B0-BC69-95EE8328F32C

EB42CC09-B284-443E-9BC1-6B92B82E9675

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63235

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us