|

มรภ.สงขลา จัดเต็มรับ นศ. กลุ่มภาคีราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ พร้อมเปิดทางเลือกสมัครออนไลน์ โควตากีฬาและโควตาคณะ

7A3652E3-11F8-419A-B494-9C81EC000466มรภ.สงขลา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จัดเต็มสาขาวิชาหลากหลาย เลือกเรียนได้ทั้ง .สงขลา และสตูลพร้อมเปิดโอกาสให้สมัครออนไลน์ ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬาโควตาคณะ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

D3FF0186-2A99-4FF8-B6AD-FDC37554AE89          ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองหรือสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th/skru_appระหว่างวันที่ 22 มีนาคม-2 เมษายน 2564 โดยเปิดรับนักศึกษาในคณะต่างๆ รายละเอียดดังนี้

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 17 คน ภาษาอังกฤษ 16 คน สังคมศึกษา (เรียน.สงขลา) 16 คน สังคมศึกษา (เรียน .สตูล) 16 คน คณิตศาสตร์ 35 คน วิทยาศาสตร์ทั่วไป 40 คน การศึกษาปฐมวัย 18 คน พลศึกษา 10 คน การศึกษาพิเศษภาษาไทย 8 คน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 40 คน ภาษาอังกฤษ   20 คน ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 15 คน ภาษาจีน 15 คน สวัสดิการสังคม 10 คนภูมิสารสนเทศ 10 คน รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) 20 คน รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) 20 คนรัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) 20 คน การพัฒนาชุมชน10 คน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม (ฟิสิกส์ประยุกต์) 6 คน วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) 6 คน วิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 คน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 30 คน ชีววิทยา 15 คน คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) 5 คน เทคโนโลยีชีวภาพ 20 คน คณิตศาสตร์ 16 คน เคมี(วท..) 10 คน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 5 คน สาธารณสุขชุมชน 16 คนวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 15 คน คอมพิวเตอร์ศึกษา 20 คน เคมี (..) 15 คนฟิสิกส์       15 คน นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน 20 คน
คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 30 คน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 40 คน การตลาด 40 คน การจัดการ 30 คน การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 32 คน นิเทศศาสตร์ 30 คน พัฒนาธุรกิจ 10 คน การบัญชี 50 คน

           คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 25 คนเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตพืช) 20 คน เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) 20 คน เทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) 20 คน การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 25 คน

           คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีไทย 3 คน นาฏศิลป์และการแสดง 5 คนทัศนศิลป์ 5 คน การออกแบบ 5 คน ดุริยางคศิลป์ตะวันตก 5 คน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 10 คน เทคโนโลยีการผลิต 15 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 5 คน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 15 คน เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล (เทคโนโลยีดิจิทัล) 15 คน เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 20 คน เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 15 คน
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ (เรียน.สตูล) 5 คน การท่องเที่ยว (เรียน .สตูล) 5 คน การท่องเที่ยว (เทียบโอน เรียน.สตูล) 20 คน

            นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังเปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 ประเภทโควตาความสามารถพิเศษด้านกีฬาและประเภทโควตาคณะ รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-9 เมษายน 2564
          สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook งานรับเข้านักศึกษา SKRU หรือhttp://regis.skru.ac.th/skru_app สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมรภ.สงขลา โทร. 0-7426-0276 หรือ 08-8398-9991

#TCAS64 #TCAS64SKRU #SKRU #REGISSKRU #REGIS64

5A99390B-F2D5-4AA5-9F96-2AA24DA90860

274FB83E-29DE-4A9D-A227-E4EAE50A0F65

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63452

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us