|

เกษตรฯ เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา 100 ตัน ระดมเจ้าหน้าที่ส่งมอบพร้อมพันธุ์พืช ฟื้นฟูอาชีพหลังน้ำลด

86DAD94C-DE1E-4CFA-9825-5F0925F8367C           วันนี้ (4 .. 64) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา มอบเชื้อราไตรโคเดอร์มา และพันธุ์พืชให้แก่เกษตรกรอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัยในพื้นที่ภาคใต้ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา

          นายสุพิท เปิดเผยว่า ตามที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมาก และนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้สั่งการไปยังเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยด่วนแล้วนั้น ขณะนี้การสำรวจพื้นที่เสียหายได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พบว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มีจำนวน 8 จังหวัด 84 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานีสงขลา พัทลุง ตรัง ยะลา ปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส เกษตรกร จำนวน 5,413 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง รวมทั้งสิ้น 23,331.25 ไร่ จำแนกเป็นข้าว 12,231.75 ไร่ พืชไร่ 717.25 พืชสวนและอื่นๆ 10,382.25 ไร่               BA760E39-827E-4AFE-BAFA-B485E3858657           ขณะนี้อยู่ระหว่างการขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง คาดว่าจะใช้วงเงินช่วยเหลือประมาณ 32 ล้านบาท สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟู พื้นที่เกษตรประเภท ไม้ผล ไม้ยืนต้น ยางพารา และปาล์มน้ำมัน กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณในการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา จำนวน 100 ตันเศษ ให้ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.สุราษฎร์ธานีและสงขลา) ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ที่มีความพร้อม เร่งผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา เพื่อใช้ควบคุมโรคพืชที่อาจเกิดขึ้นและเข้าทำลายต้นพืชหลังน้ำลด และมอบหมายให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง และศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช เร่งผลิตต้นพันธุ์พืชผักสวนครัวอายุสั้น นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรปลูกเป็นอาหารและสร้างรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลาย          695EDFB5-7D66-49E0-8D63-FFEBC51BF1FB          ในส่วนกิจกรรมวันนี้เป็นการส่งมอบเชื้อราไตรโคเดอร์มาพันธุ์พืช ให้แก่เกษตรกรในอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง โดยจุดแรกจัด ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพระพรหม(ศพก.หลัก) ตำบลท้ายสำเภา และจุดที่ 2 แปลงปาล์มน้ำมันของเกษตรกร ตำบลช้างซ้าย ได้มีการให้ความรู้ เรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวอายุสั้น และสาธิตวิธีการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในแปลงปาล์มน้ำมัน และมังคุด ทั้งนี้ขอขอบคุณนายนิพนธ์ สุขสะอาดเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดจากภัยพิบัติครั้งนี้           EA7FA228-FDCA-4898-80EF-B7B4A00EC868           ขณะที่นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธุ์  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยกล่าวเพิ่มเติมว่า เป้าหมายการผลิตเชื้อราไตรโครเดอร์มาพร้อมใช้ครั้งนี้มีจำนวน 104,430 กิโลกรัม เพื่อรองรับพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบใน 8 จังหวัดภาคใต้ กว่า 100,000 ไร่  โดยสนับสนุนเชื้อสดพร้อมใช้ในพื้นที่ที่ต้องการฟื้นฟูเร่งด่วนได้เริ่มส่งมอบแล้วตั้งแต่สัปดาห์นี้ และคาดว่าจะครบถ้วนประมาณต้นเดือนมีนาคม2564 นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนหัวเชื้อราไตรโครเดอร์มา จำนวน 3,280 ขวด และใช้กลไกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการผลิตและขยายผลให้ถึงเกษตรกร ทั้งนี้ได้กำชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำพี่น้องเกษตรกร และรายงานผลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป

BDC09C24-C6A7-49A2-B238-B29023A35E34

E77B0C4E-8BCE-4B9C-8A0C-45134668754D

4A843CAC-A32C-4304-8584-6BAA3B401805

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63470

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us