|

2B8BB2CB-FEDD-47FD-BC82-37DCBB73DF4Fองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสงขลา พร้อมชื่นชมการจัดโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนที่จะนำพานักเรียนสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

        วันนี้ (18 .. 64) พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจโรงเรียน เยี่ยมบุคลากร และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเขตจังหวัดสงขลา โรงเรียนบ้านกระอาน.เทพา .สงขลา โดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. หัวหน้าส่วนราชการ นายไพซอนหนิเร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระอาน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับ                    443A162A-F7D0-411A-9A9F-789908E8AD5A            สำหรับโรงเรียนบ้านกระอาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา นักเรียนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม 95% ศาสนาพุทธ 5 % จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ปัจจุบันมีนักเรียน 338 คน บุคลากรทางการศึกษา 27 คน โดยมีโครงการสำคัญ ประกอบด้วย โครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษา , โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ , โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมร่วมสืบสานพระราชปณิธานสร้างคนดีให้บ้านเมือง , ด้านคุณธรรม มีโครงการพี่น้องคล้องรัก 8 กลุ่ม  ได้แก่ ขยัน , ประหยัด , ซื่อสัตย์ , มีวินัย , อดทน , จริงใจ , ใฝ่ดี และมีจิตอาสา โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงการคุณธรรม , โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมสู่ชุมชน , ด้านคุณภาพ จัดให้มีโครงการห้องอ่านเขียนเรียนภาษาไทย โครงการค่ายวิชาการ โครงการสร้างความเข้มแข็ง 2 ศาสน์ , ด้านกายภาพ มีการปรับปรุงพื้นที่ปลูกไม้มงคล ไม้ผล ไม้ประดับ , กำลังก่อสร้างอาคารเรียนต้านแผ่นดินไหว 5 ห้องเรียน , กำลังก่อสร้างหอนอนนักเรียน , ด้านชุมชนสัมพันธ์โครงการโรงเรียนยุวชนชาวนาทำนา ได้มากกว่าข้าวบนพื้นที่ 7 ไร่ และโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยดำเนินการโรงเรียนกองทุนการศึกษา 3 เสาหลัก ประกอบด้วย เสาที่ 1 ให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ เสาที่ 2 ให้เด็กสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และเสาที่ 3 ปลูกฝังวินัย คุณธรรม จริยธรรม        59BD4154-EF6E-4625-B9FC-268105C4661D            โอกาสนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสารท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกระอาน พร้อมทั้งชื่นชมการจัดโครงการ และกิจกรรมต่าง ของโรงเรียนที่จะนำพานักเรียนสู่เป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

          หลังจากนั้น องคมนตรี และคณะได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนบ้านป่าโอนอำเภอเทพา และโรงเรียนบ้านคูนายสังข์ อำเภอจะนะ

5B272A1A-44BF-4BE4-B6BD-6FE51AAA236E

DF1B1302-F769-4321-9A4D-99443B6BD036

3FF846AA-F708-4E8A-9EBE-F292C6BCD87B

F296E447-EF69-47B8-98DF-EDEFB2F30760

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63845

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us