|

อาจารย์คณะเกษตร มรภ.สงขลา ส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราชดำริ  ให้ความรู้ชาว อ.บางกล่ำ วางแผนธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

0FD48C6E-ACB6-4BE0-AFA4-837CA7F1CDCCอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง ให้ความรู้เกษตรกร .บางกล่ำ เรียนรู้แนวทางวางแผนธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน

            ดร.ศุภัครชา อภิรติกร อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนและอาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์ ได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดย นายมานิต แก้วพิบูลย์ เกษตรอำเภอบางกล่ำ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงเครือข่ายตัวแทนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ตัวแทนโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) แปลงใหญ่ และการวางแผนธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน(One Stop Service) กิจกรรมจัดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายตัวแทน ศดปช. ศพก. และแปลงใหญ่ ครั้งที่ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน หมู่ที่ 10 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา             6D892804-3EF9-4E2F-8A94-BB8985E40B65          เกษตรกรให้ความสนใจโรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดและปุ๋ยชีวภาพของคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา รวมทั้งสนใจเรื่องการผลิตและแปรรูปอาหาร ทั้งด้านการผลิตพืช การผลิตสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยคณาจารย์ได้แนะนำในเรื่องดังกล่าวควบคู่ไปกับการทำการเกษตรผสมผสาน เช่น การปลูกกาแฟร่วมกับยางพารา เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับแปลงปลูกของตนเองในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ในปัจจุบันได้ ดร.ศุภัครชา กล่าว

           ด้าน อาจารย์ปริยากร สุจิตพันธ์ กล่าวว่า ในการร่วมโครงการครั้งนี้เกษตรกรตัวแทน ศดปช. ตำบลท่าช้าง และเกษตรกรในชุมชนที่เข้าร่วม ให้ความสนใจและซักถามในเรื่องการเขียนแผนธุรกิจและการจัดการวางแผนธุรกิจ เพื่อให้กิจการการผลิตปุ๋ยของชุมชนสามารถดำเนินการได้ ทั้งนี้ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยของชุมชนมีเครื่องผสมปุ๋ยและจัดทำปุ๋ยตามการสั่งผลิตอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในส่วนของการจัดทำแผนธุรกิจ และขั้นตอนต่างๆ ซึ่งตนและอาจารย์ปริยากรได้แนะนำกลยุทธ์ในการเขียนแผนธุรกิจให้ตรงเป้าประสงค์ในการยื่นเสนอขอทุนสนับสนุน ที่สำคัญ การวิเคราะห์วางแผนธุรกิจนั้นตัวเกษตรกรเองต้องเชื่อมั่นและนำปุ๋ยที่ผลิตไปใช้จริง เพื่อเป็นการยืนยันถึงคุณภาพสินค้าของชุมชนเองด้วยอีกทางหนึ่ง             C02C419F-6657-494D-8601-0DA9DBE54E72            อาจารย์ปริยากร กล่าวอีกว่า การวางแผนธุรกิจให้ได้ผลนั้นจะต้องมีกลุ่มและมีความร่วมมือกัน ดึงความสามารถและความถนัดของแต่ละคนออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทุกขั้นตอนของการจัดทำแผนธุรกิจ เช่น ความถนัดในเรื่องการเงิน การลงทุน การคิดต้นทุน ผลกำไร การตลาด การผลิต เป็นต้น ทั้งนี้ ได้ชี้ช่องทางการจัดจำหน่าย การคิดต้นทุน ทั้งต้นทุนสิ่งของ ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอื่น ในการทำปุ๋ยและการใช้งานให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรให้ความสนใจและสอบถามในเรื่องดังกล่าว พร้อมสอบถามข้อมูลเพื่อให้กลุ่มบรรลุเป้าหมายในการจัดทำแผนธุรกิจและพัฒนาธุรกิจของชุมชน

4D492C9D-8448-43A1-809F-7AD097E17CBA

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63892

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us