|

ศูนย์ภาษา ม.ทักษิณ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ ร.ร.สอนภาษาอังกฤษมีฟ้า พัฒนาสมรรถนะทางภาษาของนิสิตและบุคลากร

        ED07EE2F-0A26-4805-8D39-AC9EE7D68E6E            เมื่อวันที่23 กุมภาพันธ์ 2564 ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น1 อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ  คุณนภัทร ภัทรเดชากูล ผู้รับใบอนุญาต/ผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมี ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายรับนิสิตและพัฒนาสมรรถนะทางภาษา  และนางสาวพัชรวรรลย์ มานะศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ร่วมลงนาม และมีผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี      3DEB9DB8-AA72-4386-A8C6-BAC7EB2EA266             ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นองค์กรที่อยู่ในสังกัดฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมุ่งเน้นการสร้างมาตรฐานและบริการทดสอบความสามารถทางภาษา พัฒนาสมรรถนะสากลทางภาษาของนิสิตและบุคลากร พัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษา จัดทดสอบวัดความสามารถทางภาษา รวมถึงการบริการวิชาการให้แก่บุคคลภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ในขณะเดียวกันโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา เป็นโรงเรียนที่ได้รับ จัดตั้งให้เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP จากสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education) และสามารถจัดสอบ TOEFL ITP โดยรักษามาตรฐานตาม ข้อกําหนดในการสอบ TOEFL ITP ได้อย่างครบถ้วน และผลคะแนนยังสามารถใช้เป็น หลักฐานอย่างเป็นทางการได้        D223B040-D07A-4C25-8D1B-36D41D2A1D7C             ทั้งนี้ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า มีความเห็นร่วมกันที่จะประสานความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาของ นิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษรวมทั้งเป็นการจัดสรรทรัพยากรที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การจัดทําบันทึกลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยคต่อการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาของนิสิตและบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณมากยิ่งขึ้นในอนาคต

BA31FCD6-CFE9-4E8D-B1E5-796E4A64E476

BD8602CE-ABFA-4D7A-AE50-2EC58D9A1396

86539A9F-6DFA-43F5-AE8A-7E4112D4F16F

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=63918

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us