|

สสก.5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมเกษตรจังหวัดและผู้บริหาร เร่งขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

50ECC816-CE4F-49A3-B584-492136A7F6EAสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา จัดประชุมเกษตรจังหวัดและผู้บริหารสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคใต้ เร่งขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก

          เมื่อวันที่ 1-2 มีนาคม 2564 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา (สสก.5 จังหวัดสงขลา)จัดประชุมเกษตรจังหวัดและผู้บริหารสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในเขตภาคใต้ เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในครึ่งปีแรกของปีงบประมาณ .. 2564 และวางแผนเร่งรัดการดำเนินงานในไตรมาส 3 และ 4 โดยเฉพาะงานเน้นหนักที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ได้แก่ โครงการตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) และโครงการที่กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานดำเนินการหลัก การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร การเตรียมการป้องกันและเฝ้าระวังภัยแล้ง การเฝ้าระวังราคาผลผลิตตกต่ำการเตือนภัยศัตรูพืช และการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร เป็นต้น และในวันที่ 2 มีนาคม 2564         F5FC746F-6D02-4FA8-BBBC-8DFA0D3F3B6A           คณะผู้บริหารได้ประชุมร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 (สวพ.8) เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในการขยายผลงานวิจัยไปสู่พี่น้องเกษตรกร สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้        

      1. นร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและส่งเสริมการปลูกพืชที่เป็นกระแส เช่นโกโก้ กัญชา กัญชง กระท่อม

      2.ความร่วมมือในการร่วมกันผลิตพันธุ์พืชของกรมวิชาการเกษตร โดยให้ศูนย์ขยายพันธุ์พืชของกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกันผลิตเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของพี่น้องเกษตรกร

      3. สวพ.8 จะช่วยเป็นที่ปรึกษาในการทำงานวิจัยให้นักส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ด้านการวิจัยเชิงพื้นที่

      4. ความร่วมมือในการขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกร

           – สวพ.8 จะสรุปผลงานวิจัยไปนำเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำไปขยายผลสู่เกษตรกรต่อไป

          – ความร่วมมือเรื่องการวิจัยในพื้นที่ ควรเริ่มตั้งแต่การสร้างโจทย์ร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาหรือร่วมกันพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ จะทำให้ผลวิจัยที่ได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร และนักส่งเสริมการเกษตรสามารถนำไปส่งเสริมขยายผลต่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ตรงเป้าหมาย

        5. สสก.5 จังหวัดสงขลา ตั้งเป้าขยายผลการลดต้นทุนการผลิต โดยใช้แหนแดงในแปลงใหญ่ และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยขอความร่วมมือศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรทุกจังหวัด เป็นแหล่งสนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ นำไปแจกจ่ายให้กลุ่มแปลงใหญ่ และ ศพก.ต่อไป

A3065EF5-AF21-41D1-8E77-6A83CE3ECDE9

2FF859A2-40D1-45D2-B8CD-1DDAC9D89D6B

48874051-1C28-45B1-B805-A5CC272F55AD

0790A703-CB13-4B48-8344-5CE5432DE7AA

CC51CEBA-8A62-4BAE-A530-D3187A5685C5

3E04CEDC-E82F-4536-99DD-BD0F2FB8CAA8

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=64106

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us