|

จังหวัดสงขลา เดินหน้าเชื่อมโยงการระบายปลากระพง ประจำปี 2564 ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจังหวัดสงขลาใน 5 อำเภอ ช่วงสถานการณ์โควิด-19

2098E3C8-24C6-4D98-AF63-4EE3BFA47095           ช่วงบ่ายวันนี้ (4 มี.. 64) นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ฯลฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง อาทิธกส.สงขลา , สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา , สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา , สภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ฯลฯ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา         DFE52DA8-6273-4087-A927-86C1228EEAB9            จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ผู้ประกอบการ และพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อปลากระพงชะลอการรับซื้อ หรือหยุดการรับซื้อส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระบายปลากระพงได้น้อย จำหน่ายในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นบางส่วนเท่านั้น ทำให้มีปลากะพงพร้อมจำหน่ายเป็นจำนวนมาก ในเดือนมกราคมมีนาคม 2564 รวม 832,550 กิโลกรัมแบ่งเป็นปลาขนาด 1- 3 กิโลกรัม จำนวน 299,050 กิโลกรัม และขนาด 3-5 กิโลกรัมจำนวน 533,500 กิโลกรัม โดยมีต้นทุนการเลี้ยงขนาด 1-2 กิโลกรัม เป็นเงิน 115 บาทต่อกิโลกรัม (อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา)            

           ขณะที่ราคาปลีกที่จำหน่ายในตลาด 130-150 บาท ต่อกิโลกรัม โดยเกษตรกรสามารถขายได้ที่ราคา 110 บาท ต่อกิโลกรัม ส่วนปลากะพงขนาด 3-5 กิโลกรัม ราคาปลีกที่จำหน่ายในตลาด 130 บาท ต่อกิโลกรัม (อำเภอเมือง และอำเภอสิงหนคร)โดยเกษตรกรสามารถขายได้ที่ราคา 120-130 บาท ต่อกิโลกรัม         8FA66FE7-3FE2-4CCE-9628-EAA7D3F5800A            กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา จึงได้มีการขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผ่านโครงการเชื่อมโยงการระบายปลากะพงจังหวัดสงขลา ปี 2564 เพื่อระบายปลากะพง และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายปลากะพงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงจังหวัดสงขลา โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระพงในพื้นที่จังหวัดสงขลา รวม 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสิงหนคร อำเภอควนเนียง อำเภอเมืองสงขลา อำเภอจะนะ และอำเภอเทพา ซึ่งจะดำเนินการประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้ประกอบการต่างจังหวัดให้เข้ามารับซื้อปลากะพงจังหวัดสงขลา และเชื่อมโยงการระบายปลากะพงออกสู่ตลาดในภูมิภาคอื่น ในราคาไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 150 บาท โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อเป็นค่าชดเชยส่วนต่างราคาให้กับเกษตรกรในอัตรากิโลกรัมละ 40 บาท และค่าบริหารจัดการโครงการร้อยละ 3 ของงบประมาณ      

            โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ตุลาคม 2564 โดยมีเป้าหมาย 1,142.5 ตัน วงเงิน 58,833,600 บาท แยกเป็น วงเงิน 57,120,000 บาท ชดเชยให้เกษตรกรในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามที่เกิดขึ้นจริงในอัตราไม่เกินกิโลกรัมละ 10 บาท และวงเงิน 1,713,600 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เช่น ค่าจัดประชุม , ค่าประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

4C899B74-69C0-4FBB-B775-A782EDA50FC2

FF644AD4-C3AE-421C-A525-3906D9FBEC64

A9F0E3D6-01B8-4E4E-9DAE-8CAAD8091B32

CF57A6DE-F45C-4C70-8FF0-4D7CE15B0F2D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=64121

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us