|

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดงาน Field Day จังหวัดสตูล สนับสนุนองค์ความรู้เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

            29D32AC6-77F3-4510-855E-BEFED82837A5             เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอละงู จังหวัดสตูล

           โดยมี นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่5 จังหวัดสงขลา นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล นายธานี หะยีมะสาและนายอำเภอละงู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ 5 สถานี ได้แก่ การจัดการดินและปุ๋ยระบบเกษตรอัจฉริยะ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้ (การแปรรูปวัสดุเหลือใช้จากกะลามะพร้าว) องค์ความรู้เรื่องข้าว และการจัดการศัตรูข้าว นอกจากนี้มีการจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพและ Young Smart Farmer อีกด้วย      C3C8562E-2F74-45B1-BE7D-D375BC1A20F2              นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรในช่วงฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 ที่กำลังจะมาถึงนี้ จึงได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)   ศพก. 882 แห่ง และศูนย์เครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง สามารถวิเคราะห์ปัญหา และมีฐานเรียนรู้ ซึ่งจะมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ ทั้งการเข้าถึงเทคโนโลยี ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูลความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้นผัก/สมุนไพร ไม้ผล ปศุสัตว์ และประมง เป็นต้น           2CDDA625-AF8E-4C4B-BE98-E124887E49CC           กิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเตรียมความพร้อมของพี่น้องเกษตรกร ก่อนเข้าสู่การเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2564 โดยให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ เพื่อวางแผนการผลิต เข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ซึ่งหากทำให้เกษตรกรนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือหากมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และองค์ความรู้ต่างๆ จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ และ ศพก.ก็จะเป็นที่พึ่งพาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

F447A34F-8F59-4890-BA1C-A5F309E77F06

084EF664-37EC-4C68-8AAC-87E9CCD2D49C

53448286-C1BD-4920-8AD2-080B4C142A0C

C8855492-3BFC-4B90-8847-3F322ABFC11E

B744792D-137D-4506-B7C7-BFFAFC12B242

61C3F00E-4659-4CE8-A62B-CD68FCDE1B51

CE9FF93D-04E4-4012-9D79-36A76BFB78BD

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65121

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us