|

ผู้ว่าฯเปิด”นัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 : Songkhla Job Fair 2021″

B561C4C7-5F75-419D-B996-27141CA27BB3จัดหางานจังหวัดสงขลา ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 : “Songkhla Job Fair 2021” มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ และสังคม ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19

           ช่วงบ่ายวันนี้ (7 เม.. 64) ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดงานนัดพบแรงงานสงขลาประจำปี 2564 : “Songkhla Job Fair 2021” โดยมี นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา ส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ นายจ้าง/สถานประกอบการ คณะกรรมการ จัดงานนัดพบแรงงานสงขลา เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานอย่างต่อเนื่องภายใต้มาตรการคุมเข้มโควิด-19       34EBC759-57D3-4708-BEA6-BD9AA8460188          นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัญหาการว่างงาน และปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม ถือเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ สาเหตุจากปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งแพร่กระจายไปทุกประเทศ ปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพ และการหางานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง หรือผู้ที่ว่างงานทั่วไป

           ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้น และส่งเสริมการลงทุนและการขยายฐานการผลิตให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้า และการลงทุน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ และนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน และการพัฒนารูปแบบการลงทุนโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เรียกว่า “New Economy Model” ด้วยการตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน         C1CC322B-881C-42A9-9919-55F81CC6BCB0           ถือได้ว่าการจัดงานนัดพบแรงงานสงขลา ประจำปี 2564 “Songkhla Job Fair 2021 ” นับเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยเฉพาะการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ และเอกชน ในการช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการโดยตรง  สามารถเข้าถึงแหล่งงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงแรงงานที่มุ่งส่งเสริม และขยายโอกาสการมีงานทำของผู้ที่จบการศึกษาใหม่ ประชาชนทั่วไป และผู้ว่างงาน การจัดงานในครั้งนี้จะมีผล ต่อการแก้ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความเหลื่อมล้ำ และสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้ในระดับหนึ่ง สู่การร่วมกันพัฒนาจังหวัดสงขลาให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนทางเศรษฐกิจ และสังคมต่อไป        0EBE6273-728B-43E3-80DB-E2626E76F1D0          นางชวนชม บัวอนนท์ จัดหางานจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงานสงขลาในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย พร้อมให้บริการจัดหางาน เพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมต่าง และในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ได้รับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมกับตำแหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ และความถนัดของตนเอง และสมัครงานกับนายจ้างจำนวนมากในคราวเดียวกัน เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายให้แก่นายจ้าง สถานประกอบการ และผู้สมัครงาน ให้มีโอกาสพบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง

           และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน อันเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำในพื้นที่จังหวัดสงขลากรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมรับสมัครงาน จำนวน 74 บริษัท ตำแหน่งงานว่าง จำนวน 423 ตำแหน่ง 2,905 อัตรา สำหรับตำแหน่งงานที่นายจ้างมีความต้องการสูงสุด ได้แก่ พนักงานทั่วไป แรงงานผลิต/แรงงานบรรจุ ช่างสาขาต่างๆ ช่างยนต์ อิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้าเครื่องกล/ซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิค พนักงานขาย/ที่ปรึกษาด้านงานขาย ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าแผนกต่างๆ และ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพ (QA/QC)          539F7F31-A738-48CD-A0C1-3B8109CCC89E             สำหรับประเภทกิจการที่สถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานมากที่สุด ได้แก่อุตสาหกรรมอาหาร (แปรรูปอาหาร/ห้องเย็น) ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง (ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้า อุตสาหกรรมบริการ  อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง (ถุงมือแพทย์/ยางแผ่น/ยางแท่ง)

         นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการให้บริการแนะแนวอาชีพทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการสมัครงาน ทดสอบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ การรับลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ การขึ้นทะเบียนแจ้งความประสงค์จะทำงานช่วงว่างจากการเรียนหรือช่วงปิดภาคเรียนของนักเรียน/นักศึกษา บริการจัดหางานแก่ผู้สูงอายุและคนพิการการฝึกและสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการ/การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมงานได้ วันที่ 8-9 เมษายน 2564 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

5E2622DB-8B67-4575-8088-6456E1A263FE

9E320F42-EAF7-4A01-B600-9864BAA7AA11

252FE629-6F93-47B6-B7F6-819121D46B1E

D04006B7-0687-4BCF-B8A2-8BF46F6F1D74

E8D04EAF-D4B2-48BA-8097-8FE8D3F2F3AD

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65156

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us