|

อบจ.สงขลา เร่งติดตามโครงการหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาสงขลา เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้

4700079D-DD21-43BB-B1A0-B4484C4C2D1C            เมื่อเร็วๆนี้  ดร. อับดุลรอหมาน กาเย็ม รองนายก อบจ.สงขลา นายนิพัฒน์  อุดมอักษรเลขานุการนายก อบจ.สงขลา  พร้อมด้วยนายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกอบจ.สงขลา  ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง  เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จาก อบจ.สงขลา โดยมีนายพรสรรค์ สันติวรคุณ นายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมคณะสมาคมฯ  เข้าประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องของการออกแบบก่อสร้างอาคาร เพื่อจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อาคารมูลนิธิหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ (หอสมุดซุนยัดเซน) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ห้องประชุมสำนักเลขานุการนายก อบจ.สงขลา         31AE1BB1-3A04-4F44-884D-7BA9BEBC4C80           โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้เช่าที่ดิน เพื่อที่จะทำการก่อสร้างอาคารห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อาคารมูลนิธิหอสมุดประชาชนหาดใหญ่ (หอสมุดซุนยัดเซน)  เพื่อใช้เป็นศูนย์เรียนรู้สำหรับเด็กๆ เยาวชน ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป ได้ค้นคว้าหาความรู้ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย จึงเป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานแล้ว ยังช่วยร่นระยะเวลาทำกิจกรรมต่างๆให้สั้นลง          70FBBA18-7BD6-494C-AE36-4E9F1D7D0958               ดังนั้นเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงควรเรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อจะได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้ก้าวหน้า และเกิดประโยชน์ต่อประเทศ เพราะหากสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้เร็ว ก็จะสามารถบริหารจัดการในเรื่องต่างๆได้เป็นอย่างดี ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานในทุกๆองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจการศึกษา ซึ่งบุคลากรของแต่ละองค์กรก็จะมีความต้องการในการใช้สารสนเทศที่แตกต่างกัน

D6DEB299-278B-47EF-8860-20E9004DF2D1

8BA5D573-B795-4415-AE07-CA94D90DECA0

9733FF26-13E5-483D-A121-3ACF40B7A3FD

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=65621

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us