|

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะปลูกผักปลอดภัย ในระเบียงบ้าน เพื่อความมั่นคงด้านอาหารตามศาสตร์พระราชา ผ่านระบบออนไลน์

6F65645D-2C29-4E4C-A763-8BD46CD8A065คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะปลูกผักปลอดภัย ในระเบียงบ้าน เพื่อความมั่นคงด้านอาหารตามศาสตร์พระราชา ผ่านระบบออนไลน์

          ความมั่นคงทางอาหาร เป็นปรากฎการณ์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงอย่างกว้างขวาง ในฐานะปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศกำลังเผชิญ และสร้างมาตรฐานการรับมือกับความท้าทายดังกล่าว เพื่อความอยู่รอดของประชากรในประเทศและประชากรโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกำลังพัฒนา ที่ปัญหานี้กำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การเกิดวิกฤตด้านพลังงาน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการให้ความสำคัญของการผลิตพืชอาหารลดลง เน้นการผลิตพืชพลังงานมากขึ้นจึงทำให้ราคาพืชอาหารสูง ส่งผลให้ประชากรที่ยากจนไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้          B119DA28-372B-4063-9020-4C0B0491497A              อย่างไรก็ตามเหตุการณ์วิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยิ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความมั่นคงทางอาหารชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะนอกจากจะส่งผลกระทบให้ประชาชนต้องว่างงาน ตกงาน ถูกพักงาน ขณะเดียวกันปัญหาที่ตามมาคือการขาดแคลนอาหารเพื่อให้ชีวิตอยู่รอด จึงมีภาพเหตุการณ์ผ่านสื่อ เช่น ประชาชนรอรับบริจาคอาหารเพื่อรับประทานประทังชีวิตให้อยู่รอดมีมากขึ้นตามลำดับ

            ด้วยสภาพปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาทักษะการปลูกพืชอาหารหรือผักปลอดภัยในพื้นที่ระเบียงบ้านหรืออาคารที่พักแหล่งชุมชนเมืองให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความมั่นคงทางด้านอาหาร ลดภาระค่ารายจ่ายของตนเองและครอบครัว ตลอดจนภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาทักษะปลูกผักปลอดภัย ในระเบียงบ้าน เพื่อความมั่นคงด้านอาหารตามศาสตร์พระราชา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ขึ้น          7C563202-0B02-4EC7-B094-E82F57173001             โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าอบรมได้มีความรู้ และทักษะเบื้องต้นในการปลูกผักปลอดภัยในระเบียงบ้านที่สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และขยายผลสู่การประกอบอาชีพมีรายได้เสริมในโอกาสต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นุชลี ทิพย์มณฑา คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการในวันนี้ยังได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ ชุมทอง อาจารย์ประจำหลักสูตรรายวิชาสังคมศาสตร์ สาขาศึกษาทั่วไป และคุณพอลล่า จิราพร ทองใหม่ เจ้าของไร่เคียงตะวัน จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมกว่า 300 คนในวันนี้

90868987-264E-4E6C-814D-68102F466880

6918B487-3C1E-40DF-A586-0BA7A5AFB633

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67129

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us