|

มทร.ศรีวิชัย ประกาศลดค่าเทอม ตามนโยบายของรัฐ จ่ายช้าไม่ปรับ ผ่อนชำระได้

94F510F2-9314-41C7-99BC-DA5B3B45B547             การศึกษาไทยเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัส  โควิด-19 และจนถึงขณะนี้ สถาบันการศึกษายังไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติได้   ต้องปรับมาสอนออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะที่รายได้ของผู้ปกครองจำนวนมากก็ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจเช่นกันจนส่งผลต่อการจ่ายค่าเทอมและค่าใช้ด้านการศึกษาอื่น  รัฐบาลจึงตระหนักถึงความจำเป็นในการเร่งออกมาตรการลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเยียวยานักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และผู้ปกครอง ท่ามกลางวิกฤตนี้

            เบื้องต้น มทร.ศรีวิชัย ได้จัดสรรทุนการศึกษาประเภททุนทั่วไปกรณีพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) จำนวน 1,119 ทุน ละ 5,000 บาท   และเมื่อมติคณะรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายให้กับสถาบันอุดมศึกษา มทร.ศรีวิชัยจึงประกาศลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแก่นักศึกษาทุกคน โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 50  สำหรับการศึกษาภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 และลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราร้อยละ 50 สำหรับการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  จากค่าธรรมเนียมการศึกษาอัตราปกติ พร้อมยกเว้นค่าปรับและขยายเวลาการชำระเงิน

             นอกจากนี้ ยังงดเก็บค่าธรรมเนียมหอพัก ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และลดค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาอัตราปกติ  ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา2564  และกรณีที่นักศึกษาได้รับผลกระทบอื่นๆ และต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ให้ นักศึกษาติดต่อคณะ หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านกิจการนักศึกษาเพื่อขอรับความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษต่อไป  

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67157

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us