|

นักศึกษาฝึกสอน ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย ไร้ปัญหา ใช้เทคโนโลยี ปรับกลยุทธ์การสอน แบบออนไลน์

D1132E3F-05EF-4FD5-AE22-48AA82392F6Eนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย  ออกปฏิบัติการฝึกสอนวิชาชีพในสถานศึกษาอาชีวต่าง และต้องใช้วิธีการเรียนการสอนโดนนำเทคโนโลยีมาใช้และปรับกลยุทธ์การสอนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ทั้งการสอนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติซึ่งต่างกับการเรียนในห้องเรียนอย่างสิ้นเชิง

            การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของนักศึกษาฝึกสอนคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี นางสาวนุชรี กำเนิดดี  นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาอุตสาหการ กล่าวว่า ทางคณะครุศาสตร์ฯ มีการฝึกเทคนิคกระบวนการสอนและการใช้เทคโนโลยี มาใช้ในการเรียนแบบออนไลน์มาอย่างละเอียดเพราะ สถานการณ์โรคระบาด (Covid – 19 ) ค่อนข้างรุนแรง จึงต้องแน่นในเรื่องการสอน การใช้เทคนิคและวิธิการ ต่างๆ มาใช้ฝึกสอน ซึ่งเมื่อออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่าง สามารถสอนทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสามารถเป็นผู้นำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแนะนำความรู้ให้กับครูผู้สอนท่านอื่นๆได้อีกด้วย         1BDFA62B-44E1-4452-A7E6-0C63AA713580                นางสาวนุชสรา ขุนทอง นักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาไฟฟ้า กล่าวว่า วิชาที่ได้รับมอบหมายจะเป็นวิชาที่มีการปฏิบัติและการคำนวน และมีการใช้สื่อวีดีโอเข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอน โดยพยายามหาสื่อที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ ดูแล้วเข้าใจและนำไปปฎิบัติได้  จะทำให้นักเรียนมองเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้น

              นางสาวบุษกร ขวัญซ้าย ตัวแทนจากนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์ กล่าวว่า ปัจจุบันมีการสอนออนไลน์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ในส่วนของทางปฏิบัติจะสาธิตการทำให้นักเรียนได้เห็นถึงกระบวนการขั้นตอนต่าง ของการทำ โดยมีการใช้โปรแกรมเสริมเกี่ยวกับมีเดียไวท์บอร์ดเข้ามาเสริม โดนมีการใช้ภาพเคลื่อนไหวมาเล่าเป็นเรื่องราว หรือแขวนไว้บน YouTube  ข้อดีคือทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและติดตามดูสื่อจนจบ และนำเกมส์กิจกรรมเข้ามาเสริมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในระหว่างเรียนให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น         5BBD1C26-47BD-41BD-9391-330FA90B0380               การส่งนักศึกษาออกไปฝึกสอนในช่วงสถานการณ์แบบนี้ ทางคณะได้เน้นย้ำ ถึงเรื่องความปลอดภัย การจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับสื่อการสอนใช้ให้มากที่สุด นักศึกษาจะต้องศึกษาถึงโปรแกรมที่จะใช้สอนกับนักเรียน และจะต้องออกแบบสื่อที่ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย  ซึ่งนักศึกษาฝึกสอนก็สามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีการปรับตัวได้เร็ว  เพราะตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้นักศึกษาได้มาช่วยสอนในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี การใช้สื่อการสอนให้น่าสนใจ กับอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นๆ เป็นการแบ่งปันความรู้ที่ได้เรียนมาไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

             คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาแห่งนวัตกรรมดิจิทัลและพร้อมสนับสนุนกับนักศึกษาในด้านต่าง เพื่อให้ได้ผลผลิตของครูอาชีวศึกษา และนักเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพและศักยภาพของความเป็นครู ซึ่งพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ที่ทันสมัยให้กับทุกๆสถานศึกษา หรือผู้ที่มีความสนใจต่อไป

9FA07909-70B7-449A-8309-E6FA31DF9998

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67333

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us