|

ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ยกระดับ เตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

                0F859769-7CDF-49DF-B86F-4B6BA33E6FDF              เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมทร.ศรีวิชัย โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ เตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting  โดยผศ.ปิยะประสงค์จันทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นนักกีฬาที่ดี การส่งเสริมบุคลิกภาพและสุขภาพที่ดีรู้จักแพ้ ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬาและห่างไกลยาเสพติด อีกทั้งเพื่อค้นหานักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาการเป็นนักกีฬาอย่างมืออาชีพ
             D9D670AE-EB97-4ADF-889E-CF3D6B4A8292
                 กิจกรรมดังกล่าวมี คุณอดุลย์ ไกรรักษ์คุณชวลิต หยูทองคุณวัชรินทร์ แวกาจิ ทั้ง 3 ท่านเป็นอดีตนักกีฬา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องสิ่งที่มีค่าเหนือกว่าชัยชนะคือการเป็นนักกีฬาที่ดีทำให้นักศึกษาได้ออกกำลังกายมีสุขภาพพลามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีทักษะและมีประสิทธิภาพพร้อมสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎกติกากีฬาสากลและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และยังเป็นการสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมสุขภาพดีและสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพของคณะ           EAB44884-CF5F-46CD-97D5-4509CB9A0391              อีกทั้งในกิจกรรมดังกล่าว ยังมีวิทยากรที่มีความรู้ในกีฬาแต่ละชนิด อีก 5 ท่าน คือ คุณสรายุทธ ประณุทนรพาล วิทยากรด้านกีฬาวอลเลย์บอล
คุณชนากานต์ หนูนารถ วิทยากรด้านกีฬาบาสเก็ตบอล
ดร.สิงหา ตุลยกุล วิทยากรด้านกีฬาแบดมินตัน
คุณคัชชา ศิริรัตนพันธ์ วิทยากรด้านกีฬากรีฑา  มาให้ความรู้เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเล่นกีฬาในแบบต่าง รวมถึงการเป็นนักกีฬาที่ดีและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
               คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นหน่วยงานที่พร้อมจะสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาทักษะของนักกีฬาให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา ที่สำคัญประการหนึ่งของระดับความสำเร็จในความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเกียรติภูมิของคณะและมหาวิทยาลัยสืบไป

E148C067-EFDF-4B0E-8556-715E97CADCDC

75185764-E644-496A-BD9A-34A385F009EC

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67560

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us