|

กฟผ. – มรภ. นครศรีธรรมราช ร่วมปั้น Animator สร้างสรรค์สื่อพลังงาน คิกออฟ “EGAT Animation Awards 2021” สนามแรกที่ภาคใต้

BF537378-81B9-4E79-8910-06CCE0A39606กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดอบรมการสร้างสรรค์สื่อพลังงาน โครงการ EGAT Animation Awards 2021 ภาคใต้ มุ่งเสริมศักยภาพเยาวชนสร้างสรรค์สื่ออย่างมีคุณค่า สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงานและการตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการผลิตสื่อแอนิเมชัน โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภายใต้แนวคิดไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอดโดยมี นางสาวรัชดาพรเสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย อาจารย์ และนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ จำนวนกว่า 80 คน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา            7AB2FA47-27CD-41F5-B180-34DDC621C7CF              ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แก้วอ่อน รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิทัลส่งผลให้การบริโภคข่าวสารของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคม เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ที่จะเป็นนักสื่อสารมวลชนแห่งศตวรรษที่ 21 ในอนาคต โดยร่วมมือกับ กฟผ. จัดโครงการEGAT Animation Awards 2021 ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยพื้นที่ภาคใต้ส่งผลงานเข้าประกวดเป็นอย่างดี และหวังว่าเยาวชนจะสามารถต่อยอดความรู้และเทคนิคในการสร้างผลงานแอนิเมชัน พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมขยายต่อสู่สังคม ให้เกิดความเข้าใจและตระหนักรู้มากยิ่งขึ้น        2CA56D24-8E1D-40E3-848C-6ECA8BB320DC                นางสาวรัชดาพร เสียงเสนาะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ กฟผ. กล่าวว่า โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันอย่างมีคุณค่า ตลอดจนเพื่อให้เยาวชนมีความเข้าใจเรื่องพลังงานไฟฟ้าและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะด้านมลภาวะทางอากาศ รวมทั้งเพิ่มเติมประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่าง ที่จำเป็นและมีประโยชน์ในการประยุกต์สร้างสรรค์งานแอนิเมชันจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาของวงการอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล ให้สามารถผลิตสื่อด้วยความเชี่ยวชาญ มีจริยธรรมและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ                        สำหรับโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์พลังงาน EGAT Animation Awards 2021 ภายใต้แนวคิดไฟฟ้า : ความสุขยั่งยืน สดชื่นเต็มปอด  พื้นที่ภาคใต้ มีผู้ส่งผลงานรอบแรกเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 50 ทีม โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายจาก 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช             37E9533D-DF9D-4B86-B285-E811F1936686             โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้เข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อแอนิเมชันประกอบด้วยการบรรยายพิเศษภารกิจ กฟผ. และการดูแลสิ่งแวดล้อมโดย วิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, เรื่องจริยธรรมสำหรับคนทำสื่อโดย ดร.ชเนตตี ทินนามอาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องเชิงสร้างสรรค์” (Story Telling Technique) โดย อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะภาพยนตร์นานาชาติ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์แอนิเมชันภายใต้ข้อจำกัดโดยคณะทำงานพีเอ็นโปรดักชั่น และเรื่องแอนิเมชันกับการสร้างสรรค์สังคมโดย คุณรัฐ จำปามูล ผู้ผลิตแอนิเมชันเพื่อสังคม เมื่อวันที่ 2 – 4 กันยายน 2564

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67733

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us