|

‘นิพนธ์’ มอบโฉนด 19,000 แปลง ใน 4 จ.ชายแดนใต้ ตามโครงการ “มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน”

0B0A1943-C198-4471-B17B-4C2140A7CB9D            วันนี้(11 กันยายน 2564)ที่หอประชุมอำเภอสายบุรี ตำบลตะลุบัน จังหวัดปัตตานี นายนิพนธ์ บุญญามณี รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์/รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในมอบโฉนดที่ดินตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2564 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ กรมที่ดิน  และส่วนราชการร่วมในการมอบฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด             57D31576-0023-42E0-92C1-A59AC9E97F02               ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ..2564 กรมที่ดินได้จัดทำโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชนโดยได้ดำเนินการสำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ตามโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดิน โดยมีเป้าหมายจำนวน 15,500 แปลง โดยใช้อัตรากำลังเจ้าหน้าที่สายสำรวจ เข้าดำเนินการกระจายไปในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย             96831AF8-0848-4AF4-AFB1-4E294E51116F                นายนิพนธ์ กล่าวแสดงความยินดีกับประชาชนที่ได้รับโฉนดที่ดิน โดยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามแผนจำนวน  2,024 แปลง  เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม แก้ปัญหาการไร้ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพื้นที่ป่าที่ไม่ชัดเจน รวมถึงเพื่อให้โฉนดที่ดินที่ได้ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือโดยทั่วไป ประชาชนจะมีความมั่นคงในกรรมสิทธิ์ในที่ดิน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน นำมาพัฒนาที่ดิน เพิ่มผลผลิตสร้างรายได้            011D5BFB-D740-46ED-BCF8-551BF61C85BA               ซึ่งกรมที่ดินได้พยายามเร่งรัดในการที่จะเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุด โดยปีต่อๆไปจะพยายามขยายพื้นที่ในการเดินสำรวจออกโฉนดให้ประชาชนเพราะเราถือว่าที่ดิน คือชีวิตของพี่น้องประชาชน” ที่ดินจะลดความเหลื่อมล้ำในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญคือให้พี่น้องประชาชนมีที่ทำกิน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุข จะพยายามอย่างดีที่สุดในการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้พี่น้องประชาชน

           โดยเมื่อวันที่ 10 . ที่ผ่านมา  นายนิพนธ์ และคณะได้มอบโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ตามโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำสุข คลายทุกข์ให้ประชาชน  จำนวน 50 ราย 50 แปลง รวมพื้นที่112 ไร่ 3 งาน 86.5 ตารางวา  โดยให้ศูนย์อำนวยการโฉนดที่ดินจังหวัดสงขลาพัทลุงสตูล นครศรีธรรมราช ซึ่งในพื้นที่จังหวัดสงขลาสามารถออกโฉนดที่ดินได้ตามแผนไปแล้วกว่า  2,856 แปลง

19342808-7D45-41B4-9D93-A2E1257734D5

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=67772

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us