|

‘พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ’ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลดำเนินงาน
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มรภ.สงขลา

81C7D11F-B012-4EC1-8425-360F1526AE26

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ” องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ มรภ.สงขลา ผ่านระบบออนไลน์

CA073E95-864C-46E6-ACFF-1ED43C316930

            เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนนักศึกษา ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลดำเนินงานของทางมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว           73848514-F060-4A55-B97B-748080DFE7FF           รศ.ดร.ทัศนา กล่าวว่า ที่ผ่านมา มรภ.สงขลา ดำเนินมาตรการต่าง เพื่อช่วยเหลือบุคลากรและนักศึกษา มรภ.สงขลา ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการออกมาตรการลดค่าเทอมเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและผู้ปกครอง การมอบถุงปันสุขเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ผ่านทางกิจกรรมครอบครัวราชภัฏสงขลาไม่ทิ้งกัน การมอบถุงเติมสุขให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดสตูล เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่คนในชุมชน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 รวมถึงการทำประกันภัยโควิด-19 ให้แก่บุคลากรทุกคน เป็นต้น         8472EBE7-521B-4252-95C2-26045D4E129D               นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ได้ดำเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา และได้ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้แก่นักศึกษาให้มากที่สุด ควบคู่ไปกับการจัดอบรมเสริมทักษะผู้เรียนและผู้สอน โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดเก็บเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นไว้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ย้อนหลังได้ พร้อมทั้งได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความต้องการและปัญหาในการเรียนออนไลน์ อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

F655737C-BCE8-4C47-B9DC-4D8FB02F2173

3D7C40DE-3B41-4A0E-847C-3CFBC6ECD17C

CBED48A1-C433-4E14-B6A2-AF5B49411039

F4B4EBD8-AB91-473A-AF83-E0EC141C38C3

B4392551-E398-48A2-B805-1624250A1821

14746B6B-684D-4960-8EB2-AB27C8023C3D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=68211

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us