|

“อพ.สธ.” มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ ต.ทุ่งหวัง สำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมือง เปิดแปลงสร้างแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรม ให้คนรุ่นใหม่ศึกษา

D416B2EA-10ED-4731-871B-87D46EE5431Fอพ.สธ. มรภ.สงขลา ลงพื้นที่ .ทุ่งหวัง จัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง ดึงเกษตรกรร่วมสร้างแปลงนาอนุรักษ์ เปิดให้เยาวชนและผู้สนใจใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมพืชภาคใต้ตอนล่าง

            เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 คณะอนุกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำทีมโดย ผศ.ดร.ภัทรพร ภักดีฉนวนอาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร และ ดร.เบญจวรรณ ยันต์วิเศษภักดี อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่หมู่ 2 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาเพื่อจัดกิจกรรมสำรวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองจากรวง ภายใต้โครงการการรวบรวม ขยายพันธุ์ และจัดทำบัญชีชนิดพันธุ์พืชหายากใกล้สูญพันธุ์ พืชคุกคาม พืชเฉพาะถิ่น พืชสมุนไพร และพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในภาคใต้ตอนล่าง            3B509888-8DC0-4629-9808-63421FCBB16C              ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการโครงการ อพ.สธ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในชุมชน การคัดเลือกพันธุ์โดยเกษตรกรมีส่วนร่วม จากนั้นนำมาปลูกแสดงลักษณะประจำพันธุ์ในแปลงนาอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพันธุ์ข้าวพื้นเมือง สำหรับเปิดให้เยาวชนและผู้สนใจในจังหวัดสงขลา ได้ศึกษาเรียนรู้ โดยกิจกรรมนี้ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านข้าวพื้นเมือง ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา (SCI1)) กลุ่มนาข้าวบ้านสวนใต้ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และ โครงการ อพ.สธ. มรภ.สงขลา

52017C1A-3BF7-4494-9BCA-FB28D32F9BA7

547ED256-EBC5-4F3F-A0DD-E3B844A783C2

43F954AA-72B7-4D13-891D-052EFEF60AB7

3737FE58-8E9B-4F5B-9833-2822BD03398D

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=68379

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us